Nio bolag
– en gemensam plattform
för smarta elnät

MV Group, Danmark

Investeringen i ett delat, intelligent multi-energibolagssystem har inte bara inneburit avsevärda fördelar och besparingar för medlemmarna i MV Group och deras kunder. Systemets flexibilitet har även gjort det möjligt för ett antal mindre allmännyttiga företag gå med i samarbetet.

År 2013, när konsortiet MV Group fattade beslutet att investera i en omfattande plattform för smarta elnät för gemensamma avläsningar och hantering av förbrukningsdata, var motivet främst ekonomiskt. Multi-energibolagslösningen visade sig snart ge andra och mer långtgående fördelar. Idag består MV Group av nio primära medlemmar, samt ett antal mindre företag som alla drar nytta av samarbetet.

Från idé till en smart lösning
Vid elbolaget RAH service hade man lekt med tanken om ett smart elnät, men motivationen att gå från tanke till handling följde efter det lagstadgade kravet på fjärravlästa elmätare senast 2020. 

Idén om en gemensam lösning växte fram under samtal med närliggande vatten- och värmebolag, men rykten om samarbetet spreds snabbt och på nolltid var nio allmännyttiga företag involverade i projektet. Kort därefter blev MV Group verklighet.

Den främsta motivationen var prospekten till gemensam upphandling för utbyte av den mekaniska mätarparken, men även möjligheten att kunna erbjuda kunderna en enda plattform över alla försörjningstyper. 
 
”Vår ursprungliga tanke var att ju fler mätare vi hade, desto bättre villkor kunde få vi i ett kontrakt. Det var även viktigt för oss att kunna presentera en gemensam plattform för våra kunder som kan visa hela hushållets energi- och vattenförbrukning på ett ställe,” säger Lars Kristensen, kontraktschef vid RAH Service.
 
Idag är alla 192 000 mätpunkter fjärravläsbara och styrs i ett intelligent system som hanterar alla försörjningstyper och levererar stora mängder driftdata till de allmännyttiga företagen. Förutom själva systemet, är konsortiets alla nio primära företag delägare i hela infrastrukturen som består att ett radionätverk.

”Det är viktigt för oss att systemet säkerställer en strikt fördelning av data till varje bolag. Detta innebär även att vi snabbt kan lägga till flera företag när vi vill, utan att behöva kompromissa med säkerhet och dataåtkomst,” 
säger Lars Kristensen.

Stordriftsfördelar för små bolag

Flera av de ursprungliga medlemmarna har upprättat olika samarbetsformer för datainsamling, administrering och fakturering med mindre bolag i sina lokala områden. Trots att de allmännyttiga företagen använder samma lösning, säkerställer systemet och hostingkonfigurationen att insamlade mätdata delas upp, så att de kan vara säkra på att följa lagstiftningen om behandling av personuppgifter.
 
Förutom den ekonomiska potentialen och den tekniska lösningen, finns möjligheten för bolagen att utbyta erfarenheter och få kompetent feedback som driver intresset att samarbeta. ”Särskilt de mindre bolagen vill vara delaktiga i en gemenskap med ett gemensamt syfte - både för att stärka sin ställning och för att kunna få råd och vägledning.” förklarar Lars Kristensen.

Lägre driftskostnader och bättre försörjningskvalitet

Övergången till fjärravläsning har inneburit betydligt lägre årliga kostnader för alla nio allmännyttiga företag. För det första görs nu manuell hantering av årliga mätvärden automatiskt och läckageövervakningen sker effektivare och utgör en integrerad del av systemet.
 
Kostnaden för drift och övervakning av mätarna har även minskat och implementeringen av ett helt nytt system innebär att det behövs färre personer på fältet. “Vi har minskat våra kostnader i och med att mätarna nu ingår i ett system, i motsats till tidigare när vi var tvungna att hantera tre system,” säger Lars Kristensen.
 
De stora mängderna data som systemet levererar ger även bolagen en bättre översikt över nätverket och slutanvändarnas förbrukning, vilket innebär att bolagen bättre kan övervaka och optimera försörjningen. Dessutom kan bolagen snabbt upptäcka och åtgärda fel, som de nödvändigtvis inte skulle ha upptäckt tidigare.

”Vi kan vidta åtgärder direkt. Tidigare kunde det gå flera år innan man upptäckte att något var fel. Det var endast när vi kunde få fysisk åtkomst till mätaren. Detta komplicerade våra diskussioner med kunderna gällande ytterligare betalningar och vad som var rätt och rimligt.”
 
Slutligen möjliggör de stora mängderna data mer exakt dimensionering av nätverket. Lars Kristensen förklarar: “Nu kan våra tekniker basera sina uträkningar på fakta från insamlade data istället för på uppskattningar. Detta betyder att vi kommer mycket närmare verkligheten, vilket i sin tur innebär uppenbara besparingar.”
 
Hela projektet har kännetecknats av ett nära samarbete mellan Kamstrup och MV Group. Ett direkt resultat från detta är utvecklingen av ett Performance Centre som begärts av teknikerna i konsortiet MV Group. Teknikerna kände att de skulle kunna utföra sitt arbete mer effektivt, med en bättre översikt över varje mätare och dess prestanda.

I Performance Centre, kan RAH Service hålla sig uppdaterade om statusen för datainsamling och bolaget får dagligen en åtgärdslista som förenklar för dem att bedöma hur deras insatser ska prioriteras.
 
”Performance Centre och i synnerhet åtgärdslistan hjälper oss oerhört mycket i vårt dagliga arbete,” förklarar Lars Kristensen.
 
Kundvägledning baserat på timvärden 
Bolagen har även kunnat förbättra sin kundservicenivå avsevärt. “Det råder ingen tvekan om att vi har uppnått stora besparingar, men det som kanske betyder ännu mer för oss, är den service som vi nu kan tillhandahålla i diskussioner med våra kunder. 

Om det finns något på kundernas fakturor som de inte förstår eller om de har frågor gällande sin förbrukning, så kan vi ta fram tydliga underlag baserat på timvärden,” säger Lars Kristensen.

Vi flyttar oss närmare realtid

Ungefär ett år in i driftfasen för majoriteten av lösningen, ligger fokus fortfarande på att använda och dra nytta av de data som bolagen mottar. Det råder ingen tvekan för Lars Kristensen om vilken riktning som energibranschen tar de närmaste åren: 

"Vi kommer att se en värld där vi flyttar oss allt närmare realtidsdata. Ju närmare vi kommer verkligheten här och nu, desto mer specifika och effektiva blir vi." 

9 bolag – 192 000 mätpunkter


Kamstrups leverans

  • Plattformen OMNIA för smarta elnät
  • OMNIPOWER enfas- och trefasmätare
  • Smarta vattenmätare
  • MULTICAL 402 värmemätare
  • Service, support och driftsavtal
  • Fjärravläsning med Radio Mesh-nätverk och GPRS 
  • Intelligent läckageövervakning
  • Performance Centre för enkel översikt över datainsamling, samt vilka mätare och nätverkskomponenter som kräver uppmärksamhet
  • Tidsram: Driftsättningen påbörjades sommaren 2014 och majoriteten av mätarna, samt radionätverket har varit i drift sedan sommaren 2016

Läs om våra kombinerade lösningar här

Vi introducerar en flexibel och effektiv mätarlösning för multi-energibolag som uppfyller kraven för avläsning och hantering av data från smarta mätare.