Integritetspolicy

Hos Kamstrup respekterar vi dataintegritet och det är vår högsta prioritet att skydda data, förhindra felanvändning och dataförlust. Vi respekterar det förtroende som våra intressenter har för vår förmåga att hantera deras data på ett säkert och tillförlitligt sätt. Alla data hanteras i enlighet med EU-förordningen General Data Protection Regulation (EU GDPR) och andra tillämpbara dataskyddsförordningar. 

Vi värderar det förtroende som du visar oss, när du överlämnar din personliga information till oss, och vi kommer endast använda din information i relation till de presenterade syftena och samtycket från dig. Dessutom bevarar Kamstrup endast dina data under den period det är legitimt rimligt att göra det. Därefter raderas data som samlats in av oss eller som överlåtits till oss av dig. Vi tillhandahåller en grundlig översikt över vilken typ av information som samlas in, hur data används och om data delas med någon tredje part.

1. Vilka är vi? 

När du besöker Kamstrup A/S (hädanefter ”vår/oss/vårt) webbsida, www.kamstrup.com, våra fysiska lokaler eller kommunicerar med oss på något sätt, tar vi emot och behandlar dina personuppgifter.

Vi är personuppgiftsansvariga när det gäller de personuppgifter som vi behandlar om dig. Våra kontaktuppgifter är:

Kamstrup A/S 
Company reg.no. 21 24 81 18 
Industrivej 28 
8660 Skanderborg 
E-post: dpo@kamstrup.com
Telefon +45 89 93 10 00

2. Hur behandlar vi dina personuppgifter? 

I avsnittet nedan finns en beskrivning av all behandlingsaktivitet samt information om behandlingen av personuppgifter, syftet med behandlingen av personuppgifter, den rättsliga grunden, överföringar (liksom alla tredjelandsöverföringar, om det är relevant) och lagringstider. 

3. Lagring och radering 

Vi kommer endast att behandla dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla de syften som anges ovan. 

När vi inte längre har något syfte med behandlingen i fråga kommer vi att radera dina personuppgifter. När vi bedömer vårt behov av behandling och lagringsperiodens längd tar vi hänsyn till alla relevanta rättsliga skyldigheter och preskriptionstider, samt den risk som är förknippad med behandlingen i fråga. 

4. Databehandlare och tredjelandsöverföringar 

När vi behandlar dina personuppgifter kan vi anlita ett antal databehandlare, t.ex. IT-systemleverantörer, hostingleverantörer, leverantörer av nyhetsbrevslösningar och lösningar för att anordna online-evenemang, webbplatsleverantörer, cookie-leverantörer och undersökningsleverantörer osv.

Om dina personuppgifter överförs till ett tredje land (utanför EU/EES) i samband med vår användning av databehandlare och underbehandlare, säkerställer vi en rättslig grund i enlighet med GDPR kapitel 5. Om du har några frågor om överföringen av dina personuppgifter till ett tredje land, vänligen kontakta oss genom via de kontaktuppgifter som anges i avsnitt 1 i denna integritetspolicy.

5. Dina rättigheter 

Enligt GDPR och den danska dataskyddslagen och med förbehåll för de villkor som anges i dessa bestämmelser har du följande rättigheter. Om du vill utöva någon av dessa rättigheter kan du kontakta oss via de kontaktuppgifter som anges i avsnitt 1 i denna integritetspolicy.  

  • Rätten att begära tillgång till dina personuppgifter 
  • Rätten till korrigering av felaktiga personuppgifter och rätt att få ofullständiga personuppgifter kompletterade 
  • Rätten att få tillgång till personuppgifter 
  • Rätten till radering av personuppgifter 
  • Rätten att när som helst göra invändningar mot behandlingen av personuppgifter på grund av skäl som rör din särskilda situation, vilket grundar sig på GDPR artikel 6(1)(f). Om du gör invändningar får vi inte längre behandla dina personuppgifter, såvida vi inte kan påvisa tvingande legitima skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen är nödvändig för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk. 

Om behandlingen av personuppgifter grundar sig på ditt samtycke har du också rätt att när som helst återkalla ditt samtycke via den kontaktinformation som anges i avsnitt 1 i denna integritetspolicy. Om du återkallar ditt samtycke påverkar detta inte lagenligheten av den behandling av personuppgifter som skedde före återkallandet. 

Du kan hitta mer information om dina rättigheter i danska dataskyddsmyndighetens vägledning om de registrerades rättigheter.
Du kan lämna in klagomål om vår behandling av dina personuppgifter till den danska dataskyddsmyndigheten (Datatilsynet), Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, e-post: dt@datatilsynet.dk, telefonnummer + 45 33 19 32 00

Senast reviderad 31.03.2023