Vatten
Mätarinstallering
Smart mätning
Noggrannhet

Vattenmätarna är mindre känsliga mot mineraler, vilket minskar kostnaderna och säkerställer en hög och stabil noggrannhet

Region Gotland, Sverige

De kalkhaltiga klipporna på Gotland orsakade kalkavlagringar i öns 12 000 mekaniska vattenmätare. Detta tvingade Region Gotlands vattenenhet att byta ut en del mätare efter bara tre år i stället för som vanligt tio år. Att successivt byta ut de mekaniska vattenmätarna mot Kamstrups vattenmätare med ultraljudsmätning, som är resistenta mot mineralavlagringar – vilket i sig säkerställer korrekt mätning och debitering – förväntas leda till stora besparingar.

Ultraljudsvattenmätare löser problem med mineralavlagringar

Områden med kalkhaltiga klippor har ofta hårt vatten som kan orsaka mineralavlagringar i vattenmätare, vanligen pannsten och kalcium, vilket försämrar mätarnas precisionsnivå. Vattenenheten i Region Gotland stod inför utmaningen med avlagringar av kalcium, järn och sand i de mekaniska vattenmätarna.
 
Avlagringarna resulterade i att mätarna visade en felaktig vattenförbrukning och i vissa fall till och med helt slutade att fungera. 
 

”Problemet är allvarligast för de av våra kunder som har sina egna brunnar eftersom avloppsavgifterna baseras på vattenförbrukningen. Vi har emellertid även stora problem med avlagringar i områden där vattnet är särskilt hårt”, förklarar Susanne Bjergegaard Pettersson, enhetschef för Region Gotlands vattenenhet.

Vidare kräver svensk lag att vattenmätare byts ut vart tionde år, men på grund av avlagringarna av järn och mineraler har de mekaniska vattenmätarna behövt bytas efter bara tre år.
 
Region Gotland väntar sig därför att nå avsevärda besparingar genom att byta ut de mekaniska mätarna mot ultraljudsmätare från Kamstrup.
 
Korrekt debitering kräver noggrann mätaravläsning

Baserat på bland annat positiva erfarenheter från andra vattenmyndigheter har Region Gotland valt Kamstrups vattenmätare MULTICAL® 21. Kamstrups ultraljudsmätare har inga rörliga delar och är därför inte känsliga för mineralavlagringar och slitage.
 
Vakuumförseglingen förhindrar att fukt och kondens tränger in i mätaren, vilket gör denna lämplig för placering i exempelvis brunnar. Vattenmätaren MULTICAL® 21 har en förväntad livslängd på upp till 16 år. 

 
Ultraljudsmätare är dyrare än mekaniska mätare. Emellertid väntar sig Region Gotland att investeringen ska betala sig genom en större noggrannhet i mätaravläsningarna och en ökad livslängd för ultraljudsmätarna.
 
Några av de nya mätarna har redan installerats och fungerar väl, så beställningar har lagts på många fler. Huvudparten av mätarna kommer att vara MULTICAL® 21, och ett mindre antal flowIQ 3100 kommer att installeras hos större förbrukare. 
 
Ytterligare besparingar förväntas från den inbyggda läckagedetekteringen i de nya mätarna. Funktionen ger Region Gotlands vattenenhet möjlighet att snabbt lokalisera och åtgärda läckorna.
 
Med tanke på att en läckande toalett i värsta fall kan leda till ett vattensvinn på cirka 400 000 liter under ett år, kan effektiv läckagedetektering bespara förbrukarna en avsevärd extra räkning. 
 

”Besparingarna kommer av att vi alltid får precisa avläsningar, för dessa möjliggör korrekt debitering. Det gynnar såväl oss som våra kunder. Att inte behöva byta ut mätare i förtid leder naturligtvis också till väsentliga besparingar.”

 

Susanne Bjergegaard Pettersson, enhetschef för Region Gotlands vattenenhet

Fjärravläsning bidrar till enklare debitering och besparingar

Region Gotlands vattenenhet skickar för närvarande ut mätaravläsningskort till kunderna en gång per år. Omfattningen av detta arbete och riskerna för fel med denna metod gör den väldigt ineffektiv.
 
Svarsfrekvensen är också mycket låg, vilket betyder att personal i många fall måste besöka kunderna för att manuellt göra mätaravläsningen, vilket är väldigt tidskrävande.

Med Kamstrups mobila avläsning READy blir mätaravläsning snabb och enkel.

Avläsningarna görs enkelt direkt från bilen med hjälp av enbart tre komponenter.

”Vi har testat READy och vi har höga förväntningar på denna mätningslösning. När de nya mätarna är installerade kommer vi att kunna få in avläsningarna direkt i vårt ekonomisystem vilket ger korrekt underlag till debiteringen”, förklarar Susanne Bjergegaard Pettersson.
 
I framtiden kommer Region Gotland att överväga en utvidgning till Kamstrups  lösning för nätverksavläsning Radio Link, vilket skulle göra mätaravläsningen ännu mer effektiv.

 
Lösning:
MULTICAL® 21
FlowIQ 3100
mobil avläsning READy
Tidsram: Mätarutrullningen påbörjades 2014 och kommer att pågå under en tioårsperiod. 
 
Kund:
Region Gotland
57 300 invånare
12 000 mätpunkter