Vatten
Akustisk läcksökning (ALD)
Analyser

Postat den 26 september 2019 av Martin Møller Værum

5 exempel på upptäckta läckage med hjälp av akustisk läckagedetektering

Visualisera läckor och rörbrott i ditt distributionsnät genom ett effektivt övervakningssystem för vattenläckage

Tänk om ditt vattenbolag hade alla svar till hands under arbeten i distributionsnätet och om du kunde identifiera och bekräfta potentiella läckage innan de utvecklas till rörbrott.
Eftersom att vi vet att ungefär 31 % av vattenförlust går förlorat i servisledningarna
skulle denna nya insikt kunna underlätta när det gäller att bättre kunna prioritera dina resurser och underhållsinsatser. Detta skulle även skapa en möjligt att kunna ge bättre service till dina kunder. Lösningen för akustisk läckagedetektering tillhandahåller transparens i distributionsnätet, hela vägen till slutanvändaren. Den fungerar även som ett värdefullt verktyg för ditt bolag när det krävs ett effektivt övervakningssystem för vattenläckage och skapar på så sätt en proaktiv inställning när det gäller att bekämpa vattenförlust.

Upptäck fördelarna
Det finns flera fördelar, så låt oss göra en djupdykning i de upptäckter som har gjorts med lösningen för akustisk läckagedetektering. Innan vi kan göra detta behöver vi bakgrundsinformation om projektet och kunskap om hur flowIQ® 2200-mätaren fungerar.

Projektet inkluderade 7 vattenbolag runt om i Danmark och Sverige. Följaktligen installerades omkring 1 500 prototyper på olika platser i vattenbolagen som en del av redan planerade renoveringsarbeten eller i områden med misstänkta läckage som prototyperna skulle hjälpa till att lokalisera.

Med de nyinstallerade mätarna var det möjligt att hitta läckage i distributionsnätet. flowIQ® 2200 detekterade möjliga akustiska förändringar, vilket gjorde det möjligt för bolagen att fokusera sina insatser på mindre områden, baserat på var akustiken var högst. Ju snabbare och enklare området kan begränsas till platsen där läckaget kan finnas, desto snabbare och billigare blir reparationsarbetet. Detta istället för att spendera tid och pengar på att söka igenom större zoner och kontrollera avstängningsventiler.

Läckage upptäckta i fälttest

Läckage under fälttest

Visualisera läckor och rörbrott i ditt distributionsnät

Under projektet upptäckte vi flera läckage genom att implementera lösningen för Akustisk läckagedetektering. Lösningen visade läckage genom visualisering av data från mätarna. Visualiseringen spelade en viktig roll när bolagen behövde undersöka och begränsa sin sökning.

 

Läckande brandpost

Lösningen riktar sig inte bara till servisledningarna och huvudledningar, vi har även kunnat upptäcka läckande brandposter. I figuren nedanför observerades en av de läckande brandposterna av flera närliggande mätare, därav samma mönster i de akustiska värdena. Läckaget reparerades och ljudnivån sjönk till en normal nivå igen.

Läckande brandposter registrerade av flera mätare 

Simulerade läckage registrerade av flera mätare 

 

Simulerat läckage i servisledningar

I anslutning till en av prototyperna, fick vi möjligheten att simulera ett läckage i ett servisledningar nära huvudledningen. Detta läckage var ungefär 0,5 m3/h till 0,75 m3/h och därmed ett relativt stort läckage som skulle kunnat blivit kostsamt. I figuren nedanför finns det en tydlig representation av ”toppar” i läckaget när vattnet slogs på/stängdes av. Flera mätare kunde höra läckaget, även en mätare som var placerad ca 200 m längre bort hade detekterat ett samband med mätaren närmast läckaget (den gula mätaren).

 

 Rörbrott i kundernas hem

En plötsligt ”topp” av höga akustiska värden indikerar något avvikande. Detta kan antingen bero på extremt hög förbrukning eller ett rörbrott. Exemplet nedanför visar ett rörbrott hos en kund och rörbrottet detekterades även av en närliggande mätare. Denna typ av samband är särskilt intressant eftersom man kommer att kunna detektera akustiska förändringar långt ute i distributionsnätet. Ju fler installerade mätare det finns, desto bättre översikt kan man få över distributionsnätet. 

Rörbrott i kundernas hem

Läckage i en servisledning

 

 Läckage i en servisledning

Läckage i servisledningar kan vara en ”svart låda” för många bolag och det krävs ofta mycket tid och insatser för att hitta dem. Under projektets gång upptäcktes flera läckage i servisledningar. (Exemplet nedan visar en hastig ökning av de akustiska värdena. Denna ”topp” skedde precis efter att flowIQ® 2200 installerats och ett läckage detekterades omedelbart. Den grå stapeln vid slutet av vattenläckaget visar tiden då läckaget detekterades och kort därefter då läckaget reparerats och ljudnivån normaliserats igen. 

Läckage som utvecklats till ett rörbrott i en servisledning

När något eskalerar i distributionsnätet så är det viktigt att agera i tid. Exemplet nedanför visar ett fall där ett läckage detekterades under tiden som mätaren installerades, men efter ett tag utvecklades läckaget till en potentiell risk för rörbrott. Läckaget upptäcktes innan det hann utvecklas till ett rörbrott, vilket sparade både pengar och värdefullt vatten. Den grå indikatorn visar när läckaget detekterades och hur snabbt det normaliserades efter reparationen. 

Läckage som utvecklas till rörbrott

Upptäck fördelarna

Snabbare och mer effektiv läckagedetektering möjliggör för bolagen att minska sin vattenförlust. Detta hjälper även till att sänka driftkostnader i och med att du därmed distribuerar mindre vatten, vilket i sin tur kommer att minska kostnaderna för att uppfylla lagkrav och hållbarhetsmål. Med detaljerad kunskap om var läckagen finns och distributionsnätets skick, kommer det att vara möjligt att prioritera och möjligen skjuta upp investeringar i underhåll, renoveringar eller extra kapacitet. Tidig detektering av läckage begränsar följdskador och möjliggör för bolagen att tillhandahålla en mer proaktiv service till sina kunder, t.ex. genom att varna dem om potentiella läckage. Dessutom innebär fjärravläsning av flowIQ® 2200 att det går att detektera läckage i servisledning utan att behöva blanda in kunderna.


Skribent


Relaterade blogginlägg