Data skapar värde för bolaget, slutanvändarna och staden

Fjärravläsning av mätare, digitalisering, automatisk infrastruktur för mätaravläsning

Genom att använda timvärden från smarta mätare för att optimera sin verksamhet, har Næstved Fjernvarme sänkt framledningstemperaturen med 10 grader, returtemperaturen med 5 grader och förlusterna i rörledningarna med 8 %. I framtiden förväntar sig bolaget ännu bättre resultat, trots det faktum att det ursprungliga affärsfallet inte inkluderade värdet av data.

Næstved Fjernvarme var ett av de första bolagen i Danmark som använde sig av ett system för fjärravläst mätning. Men systemet var instabilt, felbenäget och data användes endast för faktureringsändamål. ”Vi spenderade all vår tid på att få systemet att fungera, stället för att utnyttja data för optimering,” förklarar Jens Andersen, VD på Næstved Fjernvarme. År 2014, när bolaget stod inför att byta ut en stor del av mätarna, beräknades kostnaderna över en 12-års period med fortsatt användning av de gamla mätarna jämfört med att investera i ny teknik och byta ut hela mätarparken. ”Vi såg ett väldigt tydligt affärsfall.” 

Ett tydligt affärsfall

Bolaget valde Kamstrup som leverantör, av flera orsaker. ”Över 12-års perioden, vilket motsvarade batterilivslängden, och med omverifiering av mätarna, hade Kamstrups lösning den lägsta totala ägarkostnaden (TCO). Och om vi ville vidareutveckla vår lösning, var Kamstrup rätt partner för oss,” säger Arne Ulstrup, kundansvarig och ansvarig för mätarparken. Den första nya mätaren installerades i augusti 2015 och den sista mätaren installerades 10 månader senare. Detta var ett avsiktligt val för att säkerställa att bolaget snabbt skulle kunna börja räkna hem affärsfallet – som ursprungligen inte inkluderade fördelarna med databaserad optimering, säger Jens Andersen.

”Affärsfallet var uteslutande baserat på hårdvara och underhåll av infrastrukturen. Vi hade inte räknat med vinsterna av att bearbeta våra data.” Bolaget tyckte att det var svårt att bedöma värdet av data. ”Det vi kunde mäta i pengar var hårdvaran och tiden vi visste att vi spenderade på att åtgärda fel.” Det rådde dock inget tvivel om att mer frekventa mätdata skulle möjliggöra bättre utnyttjande av bolagets resurser: ”Vårt mantra är ’Noggranna data i tid’. Utan dem, kan vi inte fatta rätt beslut.”

Resultat från att agera utifrån data

Byggnadens pannoperatör

Vid samma tidpunkt som när de nya mätarna monterades, introducerade Næstved Fjernvarme möjligheten för sina kunder att hyra en fjärrvärmeanläggning inklusive service. Detta krävde en förändring i kundtjänstavdelningens kompetens. ”Vi började spendera vår tid annorlunda och plötsligt kom vi mycket nära våra kunder. Resultatet berodde delvis på en utveckling av kompetenser men även på tilldelning av ytterligare resurser,” säger Jens Andersen.

Bolaget äger för tillfället 2 000 installationer och ambitionen är att äga alla installationer i distributionsnätet inom 10 år. Arne Ulstrup uppskattade att 75 % av installationerna i den tidigare infrastrukturen var värda att optimera – men det fanns inget krav på att optimera dem. ”Om vi kan använda data för att hitta kunderna med den sämsta kylningsprestandan i distributionsnätet kan vi driva vår verksamhet mer effektivt. Detta levererar värde – för oss, för våra kunder och för staden Næstved.”

Idag arbetar 2½ anställda uteslutande med att optimera energin i de enskilda kundernas fjärrvärmeanläggningar baserat på dagliga rapporter som visar belastningen. ”Du kan se våra bilar runt om i staden, när som helst på dygnet, eftersom vi ständigt arbetar med att vägleda våra kunder om olika alternativ och våra uthyrningsmöjligheter och vi utför ständiga justeringar. På detta sätt tar vi ansvar och blir i praktiken kundernas pannoperatör.” Enligt Jens Andersen leder denna insats till tre saker: ”Kunden undviker tarifftaxa och vi minskar våra förluster i rörledningarna. Men den största fördelen är mycket mer kapacitet i distributionsnätet. Med andra ord kan vi ta oss an fler kunder utan att behöva skala upp våra huvudledningsrör” 

Detta är bara början

Næstved Fjernvarme har skapat tydliga resultat, baserat på mer frekventa mätdata. ”Vi har sänkt returtemperaturen med 5 grader och under stora delar av året, har vi sänkt framledningstemperaturen med upp till 10 grader. Därmed har vi redan minskat våra förluster i rörledningarna med 8 % och vi förväntas uppnå en minskning på 10 %. Dessutom har många av våra kunder sparat upp till 10 % på sina värmeräkningar,” säger Jens Andersen.

De finansiella besparingarna från driftoptimeringen, har även haft stor inverkan på bolaget. ”Idag får ingen av våra kunder mer än 75 grader, så vi använder mycket mindre vatten. 10 % mindre förluster i rörledningarna representerar en årlig kostnad på 1 miljon danska kronor, utan att ens röra installationer under mark. Allt genereras automatiskt via temperatursänkning. Och vi är långt ifrån färdiga.” Förutom sina 10 temperaturmätpunkter i distributionsnätet, integrerar bolaget för tillfället 50 prioriterade mätare som levererar data så ofta som var 96:e sekund. I SRO-systemet, kan de säkerställa ännu bättre hantering av temperaturen och flödet i distributionsnätet och öka energieffektiviteten.

Dessutom förväntar sig bolaget att spara en klumpsumma på 1-1,5 miljoner danska kronor som ett resultat av energibesparingarna. ”Vi har inte utfört de slutliga beräkningarna, men baserat på våra resultat hittills, är affärsfallet ännu bättre än vad vi hade förväntat oss.” 

“Idag tittar vi på mätdata och när vi jämför 50 år gamla rör med rör som är 20 yngre, så ser vi ingen ökad värmeförlust. Baserat på detta har vi kunnat skjuta upp ersättningen av flera servisledningar som vi hade planerat att byta ut. På detta sätt kan vi fokusera våra resurser till områden där de gör större nytta.”

Jens Andersen, VD vid Næstved Fjernvarme

Ännu bättre än igår

Strävan efter att säkerställa att kunderna får exakt den temperatur de behöver, innebär att bryta sig loss från de traditionella principerna - att alltid vara på den säkra sidan. ”Vi vet att 90 % av våra kunder värdesätter leveransstabiliteten högst. Vi måste respektera detta. Men vi måste även försöka göra allt lite bättre varje dag,” säger Jens Andersen.

Samma ambition gäller för underhållsarbetet som utförs i bolagets distributionsnät, som tidigare främst baserades på ålder. ”Idag tittar vi på våra mätdata och när vi jämför 50 år gamla servisledningar med rör som är 20 yngre, så ser vi ingen ökad värmeförlust. Detta gjorde det möjligt för oss att skjuta upp utbytet av flera servisledningar och använda resurserna på annat håll.” Baserat på smarta mätdata, har bolaget även kunnat minska antalet rundgångar i distributionsnätet från 131 till 10.

”Vi säljer inte fjärrvärme”

I en tid då individuella värmepumpar blir allt mer populära i privata hem, känner Næstved Fjernvarme sig inte oroliga. Istället arbetar de aktivt för att ändra det rykte som fjärrvärme har, nämligen att den är osynlig. ”Vi har inte haft obligatorisk anslutning på åtta år. Vi säljer fjärrvärme i nya områden, baserat på det faktum att vi tillhandahåller hela lösningen, inklusive enhetsuthyrning och -service.” Enligt Jens Andersen handlar det om riskprofilen som bolaget har valt. ”Vi måste ha mod att kunna inleda en dialog direkt med våra kunder. De kan avlägsna sin enhet när som helst. Detta är risken som vi tar. Men det utgör även en risk att inte göra något alls. Vi måste uppfylla standarderna för leveransstabilitet. Men för att hålla oss konkurrenskraftiga, måste vi även erbjuda andra tjänster. Vi säljer inte fjärrvärme. Vi säljer komfort och bekvämlighet.”

Om Næstved Fjernvarme

Distributionsnätets omfattning
Næstved Fjernvarme hanterar och underhåller ett distributionsnät med ungefär 150 km rör.

Mätare
5 200 intelligenta mätare i distributionsnätet tillhandahåller data 365 dagar om året och ger bolaget möjlighet till optimering.

Lösningar
Värmemätare med Wireless M-Bus READy nätverksavläsning, säkerställer leverans av frekventa mätdata från intelligenta mätare

Du kanske också är intresserad av…