Digitalisering levererar mätbara resultat

Assens Fjärrvärme, Danmark

Fjärravlästa mätare, frekventa data och målinriktad analys har gjort det möjligt för Assens Fjärrvärme att sänka temperaturen i distributionsnätet med 6-8 grader. Hittills har bolaget minskat sin årliga värmeproduktion med 2,5 % och förluster i rörledningarna med 12 %. Enligt Assens VD är detta bara början.

När Assens Fjärrvärme bestämde sig för att investera i intelligenta värmemätare och en nätverkslösning för fjärravläsning år 2013, var digitalisering fortfarande ett modeord för många och ingen förstod det faktiska värdet av dess potential. Bolaget hade dock en tydlig förväntan på att mer frekventa mätdata skulle tillhandahålla bättre möjligheter för optimering. Därmed övergick bolaget från halvårsvisa avläsningar till årliga värden - även om de till en början var osäkra på hur de skulle hantera och använda de stora mängderna data.

”Vi visste inte exakt hur och i vilket syfte vi skulle använda alla dessa data, men vi räknade med att kunna lära oss mer om avkylning och tillhandahålla bättre service till våra kunder,” säger Marc Roar Hintze, VD för Assens Fjärrvärme. Idag har den ökade digitaliseringen levererat flera mätbara resultat både på produktionssidan, samt i distributionsnätet.

 

Databaserad driftsoptimering

Den första fasen i att utnyttja de stora mängderna data, var optimering av distributionsnätet. I synnerhet har bolaget kunnat sänka tilloppstemperaturen avsevärt. Tidigare baserades den på slutkunderna som bodde längst bort, vilket resulterade i en högre temperatur än nödvändigt. Idag optimeras den baserat på vad som faktiskt händer i nätverket.

”När alla mätare väl var i drift, möttes vi av en vägg av data. Men tack vare analysverktyget, Heat Intelligence från Kamstrup, kunde vi se den exakta temperaturen genom distributionsnätet, på timbasis. Baserat på den kontinuerliga digitaliseringen av vår drift, har vi faktiskt kunnat sänka tilloppstemperaturen med 6-8 grader.” Bolaget har även kunnat avlägsna sina över 100 rundgångar runt om i nätverket.

”Genom att optimera vår nätverksdrift har vi över de senaste åren sparat 2 500-3 000 MWh – det är ungefär 2,5 % – och minskat förluster i rörledningarna med 12 %,” förklarar Marc Roar Hintze. ”Våra data har gett oss förståelse för våra hundra kilometer rörledningar och vad som verkligen händer i nätverket när vi t.ex. sänker temperaturen. Även med anställda som har 10, 20 eller 30 års erfarenhet, har vi tidigare inte kunnat få en fullständig översikt över vad konsekvenserna blir efter sådana förändringar.”

Totalt har driftsoptimeringen av nätverket resulterat i besparingar som motsvarar 353 SEK per hushåll. Och bolaget förväntar sig att kunna uppnå ännu mer i och med nästa fas: ”Besparingarna hittills har genererats av att vi har tittat på volymen av och temperaturen på vattnet vi pumpar ut. Först nu börjar vi titta på enskilda byggnader, slutanvändare med dåligt energibeteende och ineffektiva installationer.”

Resultat från intelligenta mätare, frekventa mätdata och målinriktad dataanalys

Fokus på slutanvändaren

Att optimera kundsidan är en tidskrävande process, men Marc Roar Hintze uppskattar att detta kan utgöra en besparingspotential som motsvarar det som bolaget redan har realiserat. Frekventa data gör det möjligt att, inte bara identifiera slutanvändare med dåligt energibeteende, utan också upptäcka vad som orsakar detta. ”Vi har alltid varit medvetna om att det finns slutanvändare med dålig avkylning, men nu även kan vi se varför det är så.”

VD:n förväntar sig att 80 % av besparingarna kan erhållas från 20 % av kunderna. ”Vi behöver data för att kunna se var potentialen är som störst, så att vi inte slösar resurser på att jaga de 80 % som endast har väldigt lite inverkan. Nu kan vi rangordna dem i prioritetsordning och ge specifika förslag för optimering av de enskilda värmeinstallationerna.”
Frekventa data används även för att utvärdera det faktiska behovet av renovering av fjärrvärmerören. Tidigare har man uppskattat distributionsnätets skick baserat på t.ex. ålder och vattenförlust. Men när mätdata från distributionsnätet kombineras med innovativ analys, blir det möjligt att kontinuerligt övervaka kapaciteten och belastningen så att man kan optimera investeringarna i nätverksunderhåll. ”Vi har redan digitaliserat hela vår produktion och med de intelligenta mätarna och analysverktyget Heat Intelligence, digitaliserar vi nu även vårt distributionsnät,” säger VD:n.

”Våra data har hjälpt oss att förstå våra hundra kilometer rörledningar och vad som verkligen händer i nätverket när vi t.ex. sänker temperaturen”

 

Marc Roar Hintze, Assens Fjärrvärme

Paradigmskifte på gång

Marc Roar Hintze tror att hastigheten på digitaliseringen bara kommer att fortsätta öka. ”Det är ett paradigmskifte på gång genom hela värdekedjan, vilket stöttas både politiskt och av tillsynsmyndigheter. Digitaliseringen ångar fram och kommer att fortsätta göra det.”
Energisektorn var tidigare väldigt splittrad, men idag integreras allt från produktion till kunder och det sätt som de kommer att inkluderas i mycket större energisystem i framtiden. Och det är det som gör digitaliseringen så värdefull: ”Digitalisering ger oss den nödvändiga översikten och transparensen som krävs för att vi ska kunna navigera i system som håller på att bli allt mer komplexa.”

För Assens Fjärrvärme är transparens även en förutsättning för att bolaget ska kunna införliva förnybara energikällor i sitt system, med komplexiteten av fluktuerade källor som solenergi, vind och överskottsvärme. ”Det handlar inte längre om att vrida på eller av en motor. Nu behöver vi prognoser för vinden, solen, förbrukningen osv.,” säger Marc Roar Hintze och fortsätter: ”Jag förutspår att vi kommer att nå realtid snart, i synnerhet när datamängden blir enklare att hantera och snabbare att analysera. Detta kommer att ge oss nya insikter.”

Än idag har VD:n inga tvivel om att investeringen i digitalisering var det rätta valet: ”För fem år sedan trodde vi att vi skulle kunna förbättra vår faktureringsprocess och eventuellt göra viss systemoptimering, men potentialen är klart mycket större än så. Redan nu kan vi se värdet av vår investering. Och vi vet att det finns mer att hämta.”

Om projektet