Värme
Kylning
Lagstiftning

En värmeenergimätare som du kan lita på - Bloggserie del 1

Detta blogginlägg är det första av tre blogginlägg som handlar om värmeenergimätare. I detta blogginlägg kommer vi att introducera dig för EU:s rättsliga ramverk för metrologi. Det andra blogginlägget innehåller information om förstagångsverifiering av varje mätare och det tredje blogginlägget innehåller information om provtestning av mätare. Vi hoppas att du kommer finna blogginläggen intressanta.

Del 1: Introduktion till EU:s rättsliga ramverk för metrologi av värmeenergimätare

 

De flesta av oss tänker inte på att mätningar ofta används för att fastställa pris. T.ex. betalar vi för bensin baserat på volym, dvs. de liter eller gallon vi köper. Priset på livsmedel fastställs vanligtvis baserat på den uppmätta vikten. I dessa och flera andra fall finns det en köpare och en säljare som förlitar sig på en korrekt mätning och båda måste skyddas mot bedrägeri eller felaktiga mätningar. För att säkerställa detta skydd för köparen och säljaren, har de flesta länder lagar om mätningar som används för handelstransaktioner och i allmänhet används termen ”rättslig metrologi” för att beskriva dessa lagar. 

Värmeenergimätare används även för handelstransaktioner mellan en köpare och en säljare eftersom priset för värmeenergi baserar sig på mängden förbrukad energi. Därför har ett europeiskt ramverk för rättslig metrologi av värmeenergimätare implementerats. I följande del kommer jag att förklara de olika delarna i ramverket med en betoning på hur varje del bidrar till korrekta mätningar och därmed en rättvis handelstransaktion.

Den första delen i ramverket är direktivet om mätinstrument (MID) utfärdat av Europeiska unionen. I MID-direktivet fastsälls regler om att alla värmemätare endast får säljas i EU:s medlemsstater om de är godkända av ett oberoende organ och i enlighet med EU-standarden EN1434. Det erforderliga godkännandet av en värmemätare kallas MID-godkännande. Kylmätare omfattas inte av MID, men i flera länder inklusive Danmark, får kylmätare endast säljas om de har ett nationellt godkännande för kylning som anger att kylmätaren överensstämmer med kraven i EN1434. Alla våra kylmätare säljs därmed med ett danskt godkännande för kylning.

EU-standarden EN1434 om värmeenergimätare är den viktigaste standarden inom branschen för värmeenergimätare och används därmed även utanför Europa i länder som Kanada och Kina. För att en värmeenergimätare ska vara förenlig med kraven i EN1434, måste den inledningsvis godkännas i en rad olika tester innan godkännandet kan utfärdas. Detta inkluderar typtester som utvärderar om värmeenergimätaren uppfyller den specificerade noggrannheten och hållbarheten. Här utvärderas även prestandan i förhållanden med väldigt höga luftfuktighetsnivåer, vilket i synnerhet är relevant för kylmätare. Efter att ett godkännande har utfärdats, finns det krav i EN1434-standarden som kräver obligatoriska tester för varje värmeenergimätare innan de får säljas. Dessa obligatoriska tester är kända som förstagångsverifiering av värmeenergimätaren. Eftersom både MID-godkännandet och danska godkännanden för kylning kräver att värmeenergimätaren ska vara förenlig med EN1434, anges överensstämmelsen med EN1434 i praktiken i motsvarande godkännande av värmeenergimätaren. Som en ledande tillverkare inom värmeenergimätare är alla Kamstrups värme- och kylmätare förenliga med EN1434 från 2015 som kallas EN1434:2015, vilket är den nyaste EN1434-standarden. 

EU:s rättsliga ramverk för metrologi av värmeenergimätare kräver även att produktionsprocesserna är godkända. Detta kallas MID – Modul D-certifiering och upprätthållandet av denna certifiering kräver granskning av ett oberoende organ. Ackrediteringsorganet genomför en granskning, när en produkt som nyligen godkänts, ska sättas i produktion. Dessutom har flera europeiska länder övervakningsmyndigheter som rutintestar om värmeenergimätarna som säljs i ett visst land är förenliga med EN1434 och kan ta bort icke-förenliga mätare från marknaden. Att köpa mätare från en tillverkare som styrs av en tredjepartsmyndighet, säkerställer en noggrannhet och kvalitet som minst uppfyller beskrivningen i standarden. I detta fall används standarden för att kontrollera varje mätare i varje mätarserie som finns installerade vid europeiska energibolag. Om någon tvivlar på noggrannheten hos en värmeenergimätare, utrustar verifieringsprocessen varje mätare med en uppsättning unika certifikat för den exakta mätaren, vilket gör det enkelt att kontrollera verifieringsprocessen och kontrollera mätarens prestanda igen.

Överensstämmelse med standarden EN1434 har även en inverkan i samband med mätarinstallation. I de flesta fall är installationen av energimätare en betydande del av investeringen, vilket borde optimeras så mycket som möjligt. Dessutom leder en felaktig installation vanligtvis till felaktiga energimätningar eller dyra vattenläckage och tvister med kunderna. Standarden EN1434 behandlar även denna aspekt. Konstruktionskraven för värmeenergimätare måste uppfyllas för att värmeenergimätaren ska vara förenlig med kraven i EN1434.

 

Konstruktionskraven inkluderar föredragna dimensioner för flödesmätare och krav på gängor och flänsar. Till exempel ska gängorna vara förenliga med EN ISO 228-1. Att installera värmeenergimätare som överensstämmer med EN1434, gör det enklare att utföra en installation av hög kvalitet med minimal tidsåtgång. Till och med flera år senare, när det är dags att byta ut en gammal mätare, är det enklare att hitta en ny mätare som passar mellan rören, utan att behöva göra ändringar i installationen. 

En sammanfattning

För att summera blir det enklare för dig att jämföra mätarspecifikationer och välja den mätare som passar dina behov om du väljer bland mätare som uppfyller kraven i EN1434-standarden och som har ett lämpligt godkännande för värme och kylning. Du får även flera fördelar om du köper mätare som överensstämmer med kraven i EN1434-standarden:
  • Alla mätare testas innan de lämnar vår fabrik, vilket säkerställer din investering i högkvalitativa mätare
  • Standarden EN1434 beskriver även aspekter som påverkar livslängden, vilket gör att du kan vara säker på mätarens kapacitet
  • Noggrannheten som definieras för varje mätare, bevisad i en unik uppsättning certifikat, är ditt bevis för giltiga faktureringsdata.

Förutom detta kan du förvänta dig en enkel och liknande installation och eftermontering varje gång.

På Kamstrup fortsätter våra ambitioner utöver överensstämmelse med EN1434:2015. Vi deltar kontinuerligt i allt relevant standardiseringsarbete för att inspirera inom värmeenergimätare samt inom andra kommunikationsstandarder. När det gäller standarder och regelverk ligger vi redan i framkant och detta utgör vår grund för att leverera en värmeenergimätare med hög tillförlitlighet.