Vann
Ikke-fakturert vannforbruk
Vanntap

Eliminer ikke-fakturerbart forbruk

Hvordan smartmåling kan hjelpe i kampen mot vanntap

Ikke-fakturerbart forbruk (NRW) er et globalt problem, og gjennomsnittlig 23 % av drikkevannet forsvinner i EUs distribusjonsnettverk.

Vi mener at smartmåling er et viktig verktøy for å kunne eliminere ikke-fakturerbart forbruk. Du får tilgang til den rette kunnskapen til den rette tiden, slik at du kan gjennomføre nødvendige tiltak der det er nødvendig, og til rett tid. For ikke-fakturert forbruk er ikke noe vi bare snakker om. Vi utvikle løsninger som vil hjelpe vannverk med redusere vanntapet.

Forhindre vanntap

Det å redusere eller forhindre at ikke-fakturerbart vannforbruk og vanntap oppstår blir så mye enklere og mer effektiv hvis du har tilgang til riktig informasjon til riktig tid.

Se filmen vår og lær hvordan smart vannmåling kan være et effektivt verktøy i kampen for å finne lekkasjen og forhindre vanntap.

Hva er ikke-fakturert forbruk?

Ikke-fakturert forbruk er forskjellen mellom produsert forbruk og fakturert forbruk. I en verden der vann er en vanskelig tilgjengelig ressurs i mange områder, mens forbruket er økende, er NRW en reell utfordring som de fleste vannverk står ovenfor som følge av økt urbanisering, høyere krav, økte priser og eldre distribusjonsnettverk. Dette er vann som forsvinner som følge av trykkøkninger, unøyaktige måleravlesninger, lekkasjer eller skader som skyldes høyt trykk, gammel infrastruktur, ulovlige tilkoblinger til nettverket, tyveri e.l.

Forskjellige typer vanntap, og hvordan du reduserer de

Last ned faktabladet: Redusere ikke-fakturert vannforbruk

Et høyt ikke-fakturert forbruk betyr ikke bare at vannverket taper inntekter eller får høyere driftskostnader. Det kan også føre til økte kostnader med tanke på reparasjoner av lekkasjer, økte energikostnader o.l. Heldigvis hjelper utviklingen av smartmålere og smartmålingsløsninger til med å skape en bedre gjennomsiktighet i vanndistribusjonen. Dette kan skape en full oversikt over distribusjonsnettverket, og tilstanden til det.

Eksempler på det du kan lese i faktabladet:

  • Kartlegge utnyttelsen av vannressursene dine
  • Beregning av ikke-fakturert forbruk
  • Årsaker til ikke-fakturert forbruk