Vattenguiden

Tips för dig som granskar vattensituationen i din kommun

Vattenbristen har blivit ett återkomande problem i Sverige under våren och sommaren. Samtidigt når cirka 25 procent av det producerade dricksvattnet aldrig konsumenternas kranar, visar siffror från Statistiska Centralbyrån. Här är några användbara tips för dig som är journalist eller vill veta mer om vattensituationen i din kommun.

Var råder det risk för vattenbrist?
SMHI har aktuell information om vilka områden i landet där det råder risk för vattenbrist. Informationen tas fram i samverkan mellan SGU och uppdateras en gång i veckan.

Är månadens grundvattennivåer normala för årstiden? 
Hur har grundvattennivåerna sett ut rent historiskt? Hur kommer klimatförändringen att påverka framtidens grundvattenbildning? SGU har siffrorna och förklarar vad de innebär.

Aktuella bevattningsförbud
Branschorganisationen Svenskt Vatten har en ny sida som ger en samlad bild av vattenläget, där kommunerna rapporterar in om man inför bevattningsförbud eller går ut med besparingskampanjer.

Vart tar dricksvattnet vägen?
Cirka 25 procent av det renade dricksvattnet når aldrig konsumenternas kranar. Det försvinnner på vägen främst i form av läckande rör och ledningar, visar siffror från Statistiska Centralbyrån.

Hur hög är vattenförlusten i Sverige jämfört med andra länder?
25 procent vattenförlust är en betydligt högre nivå än vad man accepterar i grannländer som Danmark, Tyskland och Nederländerna där förlusten är mindre än 10 procent. I det första förslaget till det nya dricksvattendirektivet från EU fanns en skrivning om att sätta en gräns för vattenförluster från år 2030, men i det nuvarande förslaget föreslås att det ska vara upp till varje medlemsland att bestämma.

Ansvarigt svenskt departement i frågan är Näringsdepartementet med Livsmedelsverket som expertmyndighet.

Vilka kostnader leder vattenförlusterna till?
För många vattenbolag kan det idag vara en svår och kostsam uppgift att lokalisera de underjordiska läckorna i ett stort ledningsnät. Det totala investeringsbehovet i dricksvattennätet uppskattas till 5,5 miljarder per år, enligt branschorganisationen Svenskt Vatten. För att klara det skulle VA-taxorna behöva fördubblas i dagens penningvärde under kommande 20 åren. Fördubblade taxor skulle för en normalvilla innebära att vattentjänsterna om 20 år kostar drygt 14 000 kronor per år.

Hur hög är vattenförlusten i min kommun?
Lägsta nivå för SCB:s vattenstatistik är län. Enligt branschorganisationen Svenskt Vatten, vars medlemmar bland Sveriges vattenbolag bidrar med data till SCB:s statistik, skiljer sig vattenförlusterna dock mycket från kommun till kommun. Enligt Svenskt Vattens dricksvattenexpert Birger Wallsten kan siffran variera mellan 20 och upp till 40 procent men det finns även kommuner som har en lägre andel odebiterat vatten. För att få en uppfattning om hur hög vattenförlusten är i din kommun, kontakta kommunens vattenverk.

Hur kan man minska vattenförlusterna?
Läcksökning är en både tids- och resurskrävande uppgift.

Inom många kommuner är lösningen idag att använda speciell lyssningsutrustning där man försöker fånga ljud som kan indikera ett läckage. Genom att använda ny digital mätteknik, fjärravläsning och sofistikerade analysverktyg kan ett vattenbolag få reda på mycket om sitt eget distributionsnät – utan några dyra grävarbeten. Ett fullt utnyttjande av tekniken i arbetet med att minska vattenförluster börjar med att vattenbolaget med hjälp av moderna digitala vattenmätare hos den enskilda konsumenten samlar in mätdata med hög frekvens – vanligtvis en gång per dygn eller till och med på timbasis.

Kamstrups lösningar för vattenmätning
Kamstrup är en världsledande tillverkare av systemlösningar för smart energi- och vattenmätning. Tillsammans med vattenbolag runt om i världen utvecklar vi en rad lösningar för att minska vattenförlusterna och trygga försörjningen av dricksvatten. moderna ultraljudsvattenmätare, högpresterande fjärravläsningslösningar, avancerad övervakning av tryck och läckage samt intelligent dataanalys.

Läs mer om Vattenguiden

Läs mer om våra vattenlösningar