Kamstrup uppnår ett tillfredsställande resultat under ett utmanande år

15 mars 2023
Under 2022, som var ett år präglat av nya geopolitiska utmaningar, levererar det danska teknologiföretaget Kamstrup ett mycket tillfredsställande årsresultat. Trots stora leveransutmaningar finns det anledning att se positivt på det gångna året. Kamstrup levererade fler mätare än någonsin tidigare, dessutom ökade både orderingången och tillväxten på nya marknader.

2022 var ett år som bjöd på utmaningar kopplade till kriget i Ukraina och covid-19. De förlängda leveranstiderna fortsatte att vara en stor utmaning under 2022. Trots ett nära samarbete för att hantera utmaningarna, upplevde många kunder leveranstider som var för långa. Under fjärde kvartalet förbättrades dock leveranssituationen och totalt sett levererade Kamstrup ett rekordantal smarta mätningslösningar och tjänster under 2022.

Kamstrup levererade ett mycket tillfredsställande resultat med en årlig omsättning på 2,8 miljarder danska kronor (375 miljoner euro), vilket är en ökning med 18 % jämfört med 2021. Resultatet innan skatt uppgick till 308 miljoner danska kronor (41 miljoner euro), vilket är en anmärkningsvärd ökning med 45 % jämfört med 2021.

“Vi är såklart mycket nöjda med det goda resultatet. Fram till september upplevde vi dock stora utmaningar och komponentbristen orsakade stora leveransproblem. Sedan oktober 2022 har vi kontinuerligt förbättrat leveranstiderna och förväntningen är att vi i slutet av 2023 bör ha en fullt tillfredsställande leveranssituation”, säger Kim Lehmann, vd på Kamstrup.

En avsevärd ökning av orderingång trots leveransutmaningar

Kamstrup kan presentera en rekordhög orderingång på 3,6 miljarder danska kronor (480 miljoner euro), vilket är en ökning med 24 % jämfört med förra året.

Den anmärkningsvärda ökningen av Kamstrups orderingång drivs bland annat av det ökade globala fokuset på energieffektivitet, minskad vattenförlust och elektrifiering. Dessutom genomgår Kamstrup en betydande internationalisering och tillväxten på flera marknader utanför Norden är avgörande för ett tillfredsställande resultat.

År 2018 stod Kamstrups försäljning utanför Norden för 42 % av den totala omsättningen. År 2022 står den för 68 % av den totala omsättningen.

“Resultatet och tillväxten på nya marknader tyder på en ökad global efterfrågan på gröna tekniska lösningar på världens klimatutmaningar. I och med en stark expansionsstrategi har vi till stor del lyckats uppfylla efterfrågan. Vi upplever ett ökat globalt intresse för våra smarta lösningar”, förklarar Kim Lehmann.

Trots framstegen präglades 2022 av geopolitisk instabilitet som ledde till stora utmaningar avseende produktion och leverans. Detta innebar att många kunder upplevde förseningar i leveranser och förlängda leveranstider, trots det rekordstora antalet levererade smarta mätare. 

“Det var i synnerhet under årets tre första kvartal som vi upplevde utmaningar inom vår leveranskedja och detta på grund av uteblivna komponentleveranser och de utmaningar som först covid-19 och senare kriget i Ukraina orsakade. Tack vare utmärkt planering och dialog med våra kunder har vi tillsammans försökt åtgärda situationen på ett rimligt sätt. Ändå vet vi att många har upplevt försenade leveranser”, säger Kim Lehmann.

Investering i framtiden

Det var i synnerhet årets sista kvartal som blev avgörande för att Kamstrup skulle uppnå ett tillfredsställande resultat. Vi kunde påskynda leveranserna och leverera en betydande slutspurt. Med denna utgångspunkt förblir Kamstrup optimistiska med tanke på framtiden.

“Just nu ser vi positiva tendenser på marknaden och leveranssituationen har förbättras avsevärt. Den globala efterfrågan på digitala gröna lösningar ökar och vi upplever ett starkt globalt momentum på flera marknader”, förklarar Kim Lehmann.

Samtidigt förbereder sig Kamstrup för framtida hög leveransprestanda och säkerställer ramverket för ytterligare tillväxt. Trots Kamstrups fortsatta höga investeringsnivå i innovation på 11 % av omsättningen, görs  betydande investeringar även i försörjningskedjan, lager och utbyggnad av tillverkningskapacitet. 
2022 ökade antalet anställda med 130 personer och prognosen för 2023 är att öka med ytterligare 200 personer världen över, vilket stärker bilden av ett växande företag.

”Vi kommer att vara välrustade för att hantera framtida efterfrågan och redo att leverera med en stark leveransprestanda. Även i framtiden kommer vi fortsatt att vara leverantörer av hållbara lösningar av högsta kvalitet”, avslutar Kim Lehmann.

Kontakt gällande detta pressmeddelande:

Mads Husted Nielsen, Digital Communication Manager

Telefon: +45 29 21 77 68