Värme
Fjärrvärme
Föråldrad infrastuktur
Tryckgivare

Från antaganden till kunskap

Ry Fjernvarme, Danmark

I takt med den snabba utvecklingen i staden – vilket inkluderade flera nya grannskap– behövde Ry Fjernvarme detaljerad kunskap om trycket i deras distributionsnät. Med Kamstrups tryckgivare får bolaget nu mer exakta data för användning vid dimensionering och renovering av rör.

Sedan 1962 har Ry Fjernvarme försett fjärrvärme till bostäderna, butikerna och industrierna i staden och idag består distributionsnätet av mer än 80 km rör. 

I och med tillväxten som Ry har sett de senaste åren, har antalet bostäder som kräver värme ökat markant. Eftersom detta påverkar differentialtrycket i distributionsnätet, behöver verksamhetschefen Flemming Skjødt exakta data om vilket tryck bolaget faktiskt levererar åt sina kunder.

Dessutom omfattar försörjningsområdet stora topografiska variationer och åldern på rören, bostädernas energiprofiler och skillnaderna i slutanvändarnas beteende är alla faktorer som är svåra för verksamhetschefen att förutse i beräkningarna, när han ska designa och få ut det mesta möjliga av distributionsnätet.


Med hjälp av två av Kamstrups tryckgivare kan han till att börja med arbeta sig genom försörjningsområdet en zon åt gången.

”Vi vet inte helt säkert om trycket vi garanterar faktiskt är det minimitryck som kunden har om vi skulle kontrollera och mäta det,” säger verksamhetschefen. Med de nya tryckgivarna kan bolaget gå från antaganden till kunskap: ”Med tryckgivarna kan vi se vilket tryck vi faktiskt levererar.” 

Ett operativt verktyg

Ry Fjernvarme har alltid använt differentialtrycksmätningar i distributionsnätet, men hittills har man använt dyra, fasta trycksändare anslutna till SCADA-systemet och placerat ut dem där man antog att differentialtrycket var representativt. Verifieringar som gjordes vid andra platser i distributionsnätet genomfördes med hjälp av en manuell manometer och det gör mätningen svår att tolka.

”Mätningen är endast så tillförlitlig som stunden du väljer och så noggrann som manometern tillåter. Du får inte historik utan endast en snabb mätning som visar en exakt ögonblicksbild”, förklarar Flemming Skjødt.


Genom att utföra tryckmätningar över tid kan verksamhetschefen dimensionera distributionsnätet mer noggrant:
”Jag placerar Kamstrups tryckgivare på servicekranarna i ventilgroparna och under en viss tidsperiod läser jag av både framledningstrycket och returtrycket med hjälp av READy. Då kan jag fastställa det faktiska differentialtrycket som finns tillgängligt och det gör det möjligt för mig att beräkna mina rör med en mycket högre precision.” 

Databaserad dimensionering

Samtidigt som det inte har skett stora förändringar i en del zoner i försörjningsområdet, finns det några rör som funnits ända från 1960-talet och de utformades baserat på väldigt annorlunda kriterier. ”Vi har ett antal rör i stadens centrum där vissa gamla betongkanaler måste bytas ut och eftersom de dateras till en tid när man använde högre temperaturer, innebär det att de måste omkalibreras. Jag kommer att använda tryckgivare för detta,” säger Flemming Skjødt.

I andra delar av distributionsnätet är han inte säker på vilka rör som döljer sig under marken, eftersom de är så gamla att de dokumenterats bristfälligt.

”När jag renoverar rör är det av yttersta vikt att jag väljer rätt rörstorlek. Om röret är för stort är det dyrt avseende både inköpspriset och värmeförlusten, men om röret är för litet kan det inte leverera det nödvändiga trycket till kunden. Här fungerar tryckgivarna som snabba och noggranna hjälpredor. Vi kommer närmare realtidsdata,” förklarar han.

Den ökade noggrannheten kan minska överskattningen av mått när man dimensionerar rör. ”Överskattningen kan innebära skillnaden mellan att gå upp en storlek eller kanske till och med ner, vilket innebär potentiella besparingar.”

Fel i samband med rördimensionering är kostsamma

Arbetet i samband med att stänga av stadsområden, gräva upp gamla rör och lägga nya är både tidskrävande och dyrt och ju större rören är, desto dyrare blir det. Om det dessutom visar sig att de nya rören är av fel storlek, kan det finnas en risk för att bolaget måste gräva upp dem igen. 

Det är både dyrt och omständigt att byta ut en servisledning, eftersom man måste då även måste gräva upp kundens garageinfart eller trädgård. Om rören ligger nära vägen måste man bryta upp asfalten, vilket kan resultera i ytterligare kostnad på flera tusen kronor per meter man behöver gräva upp. 

”Om jag dimensionerar mitt distributionsnät baserat på teorier eller felaktiga data, riskerar jag att lägga 100 meter rör av fel storlek i marken. I teknikens värld räcker det inte med att tro, man måste veta,” säger Flemming Skjødt.

Försörjningsoptimering

Enligt Flemming Skjødt kommer bolagets yttersta mål alltid vara att leverera rätt produkt till rätt pris och vid rätt tidpunkt, så att kunderna får en positiv upplevelse. Detta gäller allt från den faktiska försörjningen av fjärrvärme till service till kunderna, samt att minimera kostnaderna för att sänka värmepriset. ”För att nå vårt mål måste vi veta vad som faktiskt pågår i vår distributionsnät. Den kunskapen får vi från tryckgivarna.”


Framöver kommer verksamhetschefen att placera ut fler tryckgivare i distributionsnätet, men han vet inte hur många förrän bolaget har arbetat sig genom zonerna i försörjningsområdet. Det första steget är att byta ut den sista halvan av mätarparken och utöka bolagets nya trådlösa nätverk, vilket kommer att avgöra var i distributionsnätet som kommer att vara de mest effektiva platserna att placera ut de nya givarna.
Från handterminaler till nätverksavläsning

Hittills har Ry Fjernvarme läst av sina mätare två gånger per åt med hjälp av en handterminal, men med nätverksavläsning och mer frekventa mätdata får bolaget en mer detaljerad översikt av distributionsnätet. Detta möjliggör för bolaget att sänka returtemperaturen ytterligare och prioritera renoveringsinsatser baserat på det faktiska tillståndet av utrustningen i distributionsnätet.  


När alla data från försörjningsområdet har levererats automatiskt direkt till READy-systemet, kan verksamhetschefen lägga mer tid på optimeringar: ”Behovet att ta sig ut till ditt område är ett minne blott. Varför köra omkring i staden när vi kan få mer kunskap genom att göra en djupdykning i de data vi får?”

Fakta om projektet:

2 369 mätpunkter
MULTICAL® 602 värmemätare
READy-nätverksavläsning

Ca 1 200 mätare har bytts ut och avläses via fjärravläsningssystemet READy. Resten läses av med hjälp av handterminaler och PcBase

Kamstrups tryckgivare