Värme
Mätdatahantering
Energieffektivitet
Vattenförlust

Nya möjligheter till optimering med frekventare mätardata

”Det är värdet av data som motiverar en så stor investering. Man kan inte sätta ett pris på det. Plötsligt kan vi börja använda mätardata till mer än bara fakturering. Nu kan vi analysera, felsöka och hitta förbättringsmöjligheter på ett sätt vi inte kunde tidigare,” förklarar Marc Roar Hintze, VD, Assens Fjernvarme.

Ett gemensamt fokus på bästa möjliga resursanvändning och god kundservice utgjorde grunden för samarbetet om READy-nätverket för avläsning av vatten- och värmemätare mellan de två allmännyttiga bolagen. Förutom att kostnaderna för att upprätta det trådlösa nätverket halverades ledde samarbetet också till att lösningens fördelar fördubblades.

De nya fjärravlästa vatten- och värmemätarna skickar data till de allmännyttiga bolagen varje timme. Det gör att dessa snabbt kan hitta och laga t.ex. läckor från brustna rör i distributionsnätet och bristfälligt reglerade system. Baserat på den ökade mängden data är det även möjligt att övervaka och optimera driften med avseende på nättryck, flödestemperatur, överföringsförluster, renovering av distributionsnätet etc. ”Möjligheten att läsa av mätare varje timme öppnar för en helt ny potential för att extrahera data om hög och låg kylning, och den gör att vi kan upptäcka onormal förbrukning från exempelvis brustna rör,” säger Marc Roar Hintze, VD, Assens Fjernvarme. Den automatiska

import av mätardata för årliga slutdebiteringar och flyttningar medför också väsentliga besparingar i administrationskostnader.


Bättre kundservice med fjärravläsning

Med automatisk fjärravläsning har de allmännyttiga bolagen också avsevärt förbättrat servicenivån för kunderna, som nu garanteras noggranna avläsningar och inte längre behöver läsa av sina mätare själva. Vidare kommer det att dröja 12 till 15 år innan batterierna i de nya mätarna behöver bytas, i motsats till de gamla mätarna som krävde ett batteribyte vart sjunde år. I vissa fall kunde bolagen till och med bespara förbrukarna en extra vattenräkning. ”Vi har redan kontaktat flera kunder för att uppmärksamma dem på ovanligt hög förbrukning. Det har framför allt gällt rinnande toaletter, men i en obebodd lägenhet skulle det ha lett till en bastant vattenräkning om det inte hade upptäckts före årsavräkningen. På det här sättet

tillhandahåller vi utmärkt service inom ett område som egentligen är kundens eget ansvar – och våra kunder är verkligen glada och tacksamma,” säger Anne Lyndorff, teamledare, Assens Forsyning A/S.

På lång sikt gör READy-nätverket det möjligt att bättre engagera förbrukare genom ett antal servicefunktioner. Till exempel kommer de att kunna övervaka sin förbrukning med en app, och en SMS-service kan underrätta dem ifall en ovanligt hög förbrukning registreras. Det gör att de snabbt kan upptäcka en läcka i ett vattenrör eller ett värmeelement, och det låter dem bli mer proaktiva gällande sin vatten- och energiförbrukning. ”Min förhoppning är att kunderna ska börja bli mer medvetna om sin förbrukning och om hur de kan påverka den. Att de inser att deras beteende och förbrukningsmönster ger direkt genomslag i deras förbrukning,” säger Marc Roar Hintze, VD, Assens Fjernvarme.

”Nätverksavläsning med READy har skapat stora värden – i mätarens båda ändar. Förbrukare får mycket bättre service och vi får mycket fler data som kan användas för att optimera vårt nätverk.”

Anne Lyndorff, teamledare, Assens Forsyning A/S.

Kampen mot vattenförlust och för energieffektivitet

När det gäller framtida mål är de två bolagen överens om att mätningar enbart inte utgör lösningen. Emellertid är frekventa och precisa data förutsättningen för att fatta välgrundade beslut som gör att de kan uppnå sina mål.

Effektiv läcksökning med sektionsindelning

För Assens Forsyning är minimeringen av vattenförlust i distributionsnätet ett centralt område både idag och längre fram. Bolagets distributionsnät är indelat i nio sektioner. Programmet för dataanalys och visualisering, READy Manager, innehåller en vattenförlustanalys som fortlöpande beräknar den totala vattenförlusten i hela nätverket eller i utvalda sektioner. Det ger en överblick över nätets skick och gör det möjligt för bolaget att upptäcka läckor och bristningar ännu tidigare.

”Sektionsindelning är till enorm fördel för oss, eftersom det därigenom blir möjligt att målinrikta vår läcksökning. Genom att läsa av områdesmätarna så att vi känner flödet, och jämföra det med data från förbrukningsmätarna, kan vi gå in i just den sektion där vi ser avvikelserna i siffrorna. Med områdesmätning får vi mycket mer kunskap och vi är bättre informerade innan vi ens går ut på fältet och startar den egentliga läcksökningen. Det besparar oss enormt mycket tid,”

säger Anne Lyndorff, teamledare, Assens Forsyning A/S.


Energieffektiv produktion

Ett av huvudmålen för Assens Fjernvarme är ökad energieffektivitet i form av fortsatt minskad värmeförlust och driftoptimering genom bättre kylning och en lägre flödestemperatur. De stora mängderna av data är värdefulla i det sammanhanget, för de kan omvandlas till kunskap som kan stödja en mer energieffektiv produktion som är flexibel och hjälper till att fullfölja bolagets till 100 % gröna och miljövänliga produktion av el och värme. ”Det är värdet av data som motiverar en så stor investering. Man kan inte sätta ett pris på det. Plötsligt kan vi börja använda mätardata till mer än bara fakturering. Nu kan vi analysera, felsöka och hitta förbättringsmöjligheter på ett sätt vi inte kunde tidigare,” säger Marc Roar Hintze, VD, Assens Fjernvarme.

Samarbete med finansiella fördelar

Assens vattenverk och Assens fjärrvärme strävar dagligen efter att skapa framtidsorienterade och hållbara lösningar för sina respektive försörjningsområden. Från ett tidigare pilotprojekt hade Assens vattenverk positiva erfarenheter av fjärravläsningssystemet

READy som mobil lösning. Mobil avläsning gjorde det snabbt och enkelt att avläsa precisa mätardata utan att behöva störa förbrukarna, som inte heller längre behövde avläsa och rapportera sina egna mätardata. Nätverksavläsning av mätarna var således ett uppenbart nästa steg för att ytterligare optimera driften och tillhandahålla bättre kundservice. De två bolagen beslöt att samarbeta i att upprätta ett gemensamt nätverk för fjärravläsning av ca 7000 mätare.

Som ett resultat av samarbetet har Assens Forsyning och Assens Fjernvarme förenat sina krafter för budgivningen och även förvärvat de två erforderliga maxisite-antennerna tillsammans. Den största besparingen för bägge bolagen är dock halveringen av kostnaderna för det delade trådlösa nätverk som används för att läsa av mätarna.

”Vi visste att vi skulle gå över till nätverksavläsning och att Assens Fjernvarme, som har i stort sett samma försörjningsområde som vi, hade samma avsikt. Det var ett uppenbart val för oss att samarbeta så att vi kunde dela på kostnaderna och därmed spara pengar såväl för oss som för våra kunder,” förklarar Anne Lyndorff, teamledare, Assens Forsyning A/S.

Lösning:

Vattenmätare och värmemätare med trådlös M-Bus
READy nätverksavläsning
Två maxisite-antenner (antenner monterade i skorstenar)
Tidsram: Pilotprojektet genomfördes år 2013. År 2015 upprättades det trådlösa nätverket med pågående installation av vatten- och värmemätare som beräknas vara avslutad våren 2016

Om kunderna:
Assens Forsyning
Cirka 3800 mätpunkter
Årlig pumpvolym: cirka 700 000 m³


Assens Fjernvarme
Cirka 3300 mätpunkter
Ärlig värmeförsäljning: cirka 100 000 MWh