Smarta lösningar för energimätning säkerställer rättvis fakturering och sänkta elkostnader

Presentation av en smart lösning för energimätning

"Om du inte mäter, vet du inte."

Undermätning minskar elektricitetskostnaderna

På Rob Ferreira High School i Mbombela (Nelspruit) har intelligent undermätning av elektriska installationer resulterat i ökad inblick i energiförbrukningen. Följden är ett ökat fokus på energislukande installationer. I stället för att bara mäta energiförbrukningen som en helhet via huvudmätaren och därefter betala räkningen enligt taxan, valde skolan att i samarbete med Livewire tilldela smarta mätare till skolbyggnaderna, pannrummen, flickinternatet, pojkinternatet, bostäder och leverantörer för att få en tydlig bild av en mycket energiförbrukande installationstyp.
Resultatet blev att värmepumparna kan användas för att hetta upp vattnet under dagen, men pannorna står i reserv under de perioder när förbrukningen är som störst.

Ytterligare mätning tillhandahåller mer detaljerad information om energianvändningen och därmed kan förbrukningstoppar minskas så att man undviker de högsta taxorna.

Alla som vill spara energi måste först veta vad de förbrukar.

Attie van Jaarsveldt, VD i Livewire Engineering and Consulting, använder en enkel formel för fördelarna av smart mätning: "Om man inte mäter, så vet man inget, och då går det inte att agera på ett ändamålsenligt sätt."

Elmätare och värmemätare med olika kommunikationsmoduler utgör basen i den nya mätningsinfrastrukturen. Mätningsinfrastrukturen är en kombination av trefas- och enfasmätare med användning av GPRS och Kamstrups Radio Mesh-nätverk med GPRS-koncentrator/gateway-noder.
Det smarta mätarnätverkets gränssnitt ansluter till Livewires energidatacenter som ligger i Kapstaden.

Här bearbetas, valideras och gränssnittsansluts energidata till energifaktureringssystemet och Liveview-webbportalen. Med webbportalen kan belastningsprofiler för varje facilitet visas för ytterligare analys, och grupprapporter kan sammanställas för omallokering och visning av energi.

Förtroende för tekniken
Det smarta mätningssystemet visar sig till och med vara ett kapabelt instrument för att hantera det invecklade sydafrikanska tariffsystemet.
Den detaljerade bilden av förbrukningsmönstret som framkommer av de frekventa avläsningarna gör det möjligt att få fram exakt rätt taxa att tillämpa.
Hela tanken med att implementera intelligens i energimätningssystemet är att eliminera den mänskliga faktorn och att dra fördel av fler och mer tillförlitliga data.

Rob Ferreira High School, Mbombela (Nelspruit), Sydafrika

Kamstrup ingår partnerskap med Livewire Engineering and Consulting (Pty) Ltd

Projekt:

En kombinerad undermätarlösning med:
- Kamstrup elmätare
- Kamstrup värmemätare med olika kommunikationsmoduler
- Kamstrup Radio Mesh-nätverk med GPRS-koncentrator/gateway-noder.

Tidsram 2013