Genom att välja en leverantör som åtog sig det fulla ansvaret för hela systemimplementeringen, kunde Övertorneå Energi med en tätare registering av data, säkerställa en hög mätavläsningsprestanda och få ut ett optimalt värde från sin lösning för smarta elnät.

Investering i smarta elnät med långsiktiga fördelar

Övertorneå Energi, som ligger i norra Sverige, ville ha ett högpresterande system för smarta elnät som automatiskt avläser alla elmätare i sitt nätverk. Detta för att uppfylla gällande lagkrav för mätning av timvärden.


Lika viktigt var kravet på att bolagets nya lösning skulle säkerställa en långsiktig en investering för smarta elnät som skulle klara av framtida regelverk och funktionskrav. “Vårt mål var att hitta ett system som kunde hantera de lagstadgade kraven idag och som även kan hantera framtida lagkrav,” säger VD Henrik Luttu, Övertorneå Energi.

Kamstrup valdes till att leverera både de nya intelligenta elmätarna och systemet OMNIA för smarta elnät, inklusive systeminstallation, utveckling av exportfiler, nätverksplanering, samt slutgiltig analys och clean-up för att säkerställa att den erforderliga systemprestandan kunde uppnås.

Systemet OMNIA tillhandahåller grunden för fakturering och ger även realtidsdata som gör det möjligt att utföra noggranna uträkningar och analyser, vilket bolagets tidigare system inte klarade av. På så sätt kan Övertorneå Energi noggrant övervaka sitt distributionsnät och därmed förbättra förvaltningen av sina anläggningar, optimera driften och underlätta den ökande integrationen av förnybara energikällor.

“Genom hela projektprocessen har Kamstrup arbetat med samma försäljningsteam, projektledning och tekniker. Detta säkerställde en hög grad av trovärdighet och förtroende.”

VD Henrik Luttu, Övertorneå Energi.

Optimal planering och expertutförande

Implementeringen av det nya systemet utfördes som ett projekt och drevs av ett hängivet team från Kamstrup. Detta tillvägagångssätt gav Övertorneå Energi en fullständig överblick över projektet utan att behöva anställa egen personal eller resurser.

Övertorneå Energi överlämnade projekthanteringen till sin systemleverantör, vilket innebar att Kamstrup hanterade implementeringen av systemet - från börjar till slut. För Övertorneå Energi säkerställde detta optimal projektplanering och minskad risk för fel. Detta innebar även att man överlämna ansvaret att slutföra projektet till en erfaren specialist, vilket garanterade effektiv problemlösning längs vägen.

Kamstrups projektteam leddes av en projektledare som åtog sig det omfattande ansvaret för projektet och såg till att alla uppgifter utfördes enligt planen.

Projektet drevs enligt Kamstrups projektmodell för systemleverans, som kännetecknas av tydligt definierade roller och ansvar, en effektiviserad process och fullständig dokumentation på en delad plattform.

Teamets ansvar innefattade alltifrån nätverksetablering, inklusive pågående kvalitetskontroller och stabilitetsavläsningar, till hantering av fullständiga IT-installationer, datasäkerhet, systemutbildning, såväl som integrationen mellan bolagets och Kamstrups IT-system.

Enligt Henrik Luttu var det en enorm fördel att ha ett hängivet team med specialistkunskaper: “Genom hela projektprocessen har Kamstrup arbetat med samma försäljningsteam, projektledning och tekniker. Detta säkerställde en hög grad av trovärdighet och förtroende.”

Ett projekt drivet med
tydligt fokus

Samarbetet mellan Övertorneå Energi och Kamstrup fungerade bra. I och med att implementeringen av projektet drevs av systemleverantören, fanns det ett konstant fokus och driv att säkerställa att det nya systemet levererade som utlovats, oavsett utmaningar som behövde lösas under processen.

Henrik Luttu konstaterar att projektet sannolikt inte skulle ha kunnat slutföras inom samma tidsram om det inte hade drivits som ett projekt: “Jag tror inte att vi skulle ha upplevt samma framsteg om Kamstrup inte hade drivit projektet och det hade tagit mycket längre tid att implementera systemet.”

Mätdata med mervärde

Det främsta målet för Övertorneå Energi är att tillhandahålla en stabil elförsörjning åt sina kunder. Dock öppnas det upp nya möjligheter för bolaget att använda data för andra och mer avancerade syften än att bara erbjuda sina kunder noggrann faktureringen, i och med den höga mätavläsningsprestandan och den ökade datatillgången från det nya systemet för smarta elnät.

Fördelarna med ett elnät som är smart idag och kommer att fortsätta vara det i framtiden, är bland annat mervärde i form av förbättrade serviceerbjudanden och ytterligare kundengagemang, i jakten på högre energieffektivitet.
Om projektet:
OMNIA electricity (Legacy och Mesh controller)
Mätpunkter: ungefär 3 500
Projektleverans: Projekthantering, planering, IT-installation, systemintegration och -support, implementering av radionät och clean-up.
Projektperiod: december 2013 till maj 2015
Installationen utfördes av egen personal från externa avtalsparter