Ett hängivet projektteam och en välplanerad process resulterade i att ett nytt mätavläsningssystem med 100 000 elmätare driftsattes tidigare än planerat.

Omfattande systemintegration

Energibolaget Kymmenedalens El Oy (KSOY) ville gå över till fjärravläsning för att förbättra sin kundservicenivå och för att effektivisera processerna för mätavläsning och fakturering. Bolaget valde serviceföretaget Empower som sin främsta avtalspart. Projektet omfattade att byta ut 100 000 elmätare mot nya fjärravlästa mätare och implementera ett nytt mätavläsningssystem. Projektet involverade närmare 20 partners och underleverantörer.

Kamstrup var en av de som, förutom att leverera 65 000 mätare och tillhandahålla koncentratorer och VisionAir AMR-programvara, även tog hand om planering och implementering av radiokommunikationsnätet och systemsupport. 

”Vi valde Kamstrup tack vare deras tekniska kapacitet och kommersiellt konkurrenskraftiga lösningar, i synnerhet med tanke på slutkundssegmentet med enfamiljshus i landsbygdsområden,” säger projektledare Juha Kiukas vid Empower IM Oy.

Hängivna och specialiserade resurser

När det gäller så här stora projekt, är de tekniska aspekterna endast en del av processen. På grund av projektets omfattning och antalet inblandade, var det viktigt att avtalen hölls för att garantera kunden att projektet skulle slutföras i tid, att budgeten inte skulle överskridas och att slutresultatet skulle vara tillfredsställande.

Därför blev det viktigt att välja en leverantör som kunde ta ansvar för att allt gick enligt planen. Juha Kiukas förklarar: ”Som projektledare hade jag förväntningar på att alla nyckelpersoner i projektet skulle utföra sina uppgifter med stort engagemang och expertkunskap, så att jag kunde lita på att det överenskomna arbetet skulle utföras i tid.”

Ett hängivet projektteam från Kamstrup arbetade i nära samarbete med ett projektteam från Empower. Teamet bestod av en professionell projektledare, samt specialister inom områden såsom AMR-system, mätenheter, planering av radionät och clean-up.

Alla i teamet hade egna roller, eget ansvar och egna expertområden. En struktur som minskade risken för fel och förseningar och säkerställde kvaliteten i det utförda arbetet.

Som ett exempel delades ett stort nätverksområde in i mindre områden och radionätet utformades för ett område i taget (t.ex. platser för koncentratorer).

Den efterföljande clean-up processen med genomgående tester efter installationerna, säkerställde systemets höga prestanda.

Enligt Juha Kiukas är ett professionellt projektteam nyckeln till ett lyckat projekt: ”När alla i projektteamet är engagerade, fokuserade och håller sina löften, samt kommunicerar med alla delaktiga parter, finns det en god grund för ett lyckat projekt. Med Kamstrup kunde vi uppnå målen.”

”När alla i projektteamet är engagerade, fokuserade och håller sina löften, samt kommunicerar med delaktiga parter finns det en god grund för ett lyckat projekt. Med Kamstrup kunde vi uppnå målen.”

Projektledare Juha Kiukas vid Empower IM Oy.

Strömlinjeformad projektmodell

Förutom två hängivna projektteam, bildades en ledningsgrupp av affärsansvariga och projektledare från både Empower och Kamstrup. Båda företagen arbetade enligt sina egna, väldefinierade projektmodeller som integrerades i KSOY-projektet. Detta kom att innebära en tydlig definition, översikt och dokumentation över alla faser, roller, ansvar och uppgifter inom projektet.

Under loppet av det omfattande projektet, med många involverade intressenter, stod projektet inför flera krävande hinder inom olika områden. Tack vare de specialiserade kunskaperna inom projektteamen och det nära samarbetet mellan dem, kunde de arbeta konstruktivt och effektivt för att lösa problemen utan att påverka det övergripande projekttidplanen. ”Alla utmaningar dokumenterades och en aktivitetsplan följdes noga upp tills alla problem var lösta,” förklarar Juha Kiukas.

Väl genomfört projekt och noggrant utformat nätverk

Som ett resultat av den noggranna planeringsprocessen, utförandet och alla genomförda tester, samt det smidiga och professionella samarbetet med Kamstrups projektteam, kunde KSOY-projektet genomföras tidigare än planerat. ”Projektet slutfördes tidigare än förväntat och kunden är nöjd med resultatet,” säger Juha Kiukas.

Nu, i driftfasen kan både Empower och deras kunder dra nytta av fördelarna och njuta av resultatet av det väl genomförda projektet. Enligt Juha Kiukas drivs det nya systemet med en konsekvent, hög prestandanivå:

”Innan projektet var jag skeptiskt mot radionätets prestanda, men nu måste jag medge att det presterar ytterst tillförlitligt. På grund av det noggranna sättet som radiokommunikationsnätet utformades på, drivs systemet med en väldigt hög SLA-nivå.”

Att tänka på framtiden idag
Idag är Kamstrups främsta roll inom KSOY-projektet att fungera som en supportfunktion för systemuppdateringar eller supportärenden som Empower inte kan lösa.

Kamstrup har även fört diskussioner med Empower och KSOY om systemets framtida krav och möjligheter. Detta för att säkerställa ett optimalt investeringsvärde.

Dessa inkluderar egenskaper och funktioner i nästa generations lösningar, hantering avLSP-nätverk och att utnyttja tvåvägskommunikation på ett mer effektivt sätt t.ex. för nya tjänster, samt den potentiella användningen av Kamstrups dataloggar för insamling av momentana värden från nätverket.

Om projektet
Kund: Empower IM Oy och KSOY
Mätpunkter: 65 000 elmätare (VisionAir/382M)
Projektleverans: Projekthantering, planering, IT-installation, systemintegration och support, implementering av radionät samt clean-up.
Projektperiod: juni 2010 till augusti 2014
Installationen av mätarna utfördes av en extern avtalspart