Värme
Fjärrvärme
Förvaltning av tillgångar
Nätverksinfrastruktur

Fyll luckorna och spara kronor med smart mätdata

Av Steen Schelle Jensen, chef för Product Management vid Kamstrup

Genom att länka frekventa data från smarta värmemätare med fakta om ledningsrören kan fjärrvärmebolagen förändra sin planering, drift och underhåll av sina distributionsnät. Som ett resultat kan en förbättrad förvaltning av anläggningarna och minskade värmeförluster i nätverket innebära en enorm besparingspotential.

För energibolag som tidigare har fokuserat på att använda data för att förbättra energiprestandan i enskilda byggnader innebär möjligheten att utnyttja potentialen i en förbättrad infrastruktur att de måste titta närmare på distributionsnätet som förbinder bolaget med slutanvändarna.

”Zooma in” på nätverket
Distributionsnätet visar upp i huvudsak två möjligheter till betydande kostnadsbesparingar: minskade värmeförluster och förbättrad förvaltning av anläggningarna. Båda kräver mer än allmänna beräkningar baserade på teori eller antaganden som endast ger en ögonblicksbild av nätverket utan att ge insikter i dess faktiska tillstånd och utveckling. Det finns ett behov av mer frekvent faktabaserad kunskap.

Energibolag har redan en flödes-, temperatur- och i vissa fall en tryckgivare i varje byggnad som är ansluten till fjärrvärmenätverket: smarta värmemätare som sänder data varje timme 365 dagar om året. Men enbart data är inte heller tillräckligt– även om den är exakt och frekvent. Data blir värdefullt först när du använder den på rätt sätt.

”Beräkningarna blir mycket specifika och relevanta som grund för optimering av infrastrukturen, både vad gäller att minska förluster och att prioritera investeringar i nätverksunderhåll och -kapacitet.” 

- Steen Schelle Jensen, chef för Product Management vid Kamstrup

Avancerad kartläggning av värmeförluster
Tillsammans med våra kunder har vi skapat ett verktyg som kopplar ihop information från mätarna med fakta om det energibolagets ledningsnät. Beräkningarna blir därför mycket specifika och relevanta som grund för optimering av infrastrukturen, både vad gäller att minska förluster och att prioritera investeringar i nätverksunderhåll och -kapacitet.

Nätförluster är ofta den största kostnadsdrivande faktorn för fjärrvärmebolag så potentialen i att minska dem är enorm. Genom att kombinera temperatur och flödesmätningar från energimätarna med information om längden och storleken på ledningsrören kan man beräkna temperaturen i alla delar av nätverket och noggrant kartlägga sina värmeförluster.

Om en byggnads tilloppstemperatur är lägre än förväntat kan detta indikera exempelvis en bristfällig rörisolering, ett defekt servicerör eller en felaktig mätarinstallation och innebära förlorade intäkter. Om temperaturen är högre än förväntat kan det tyda på ett läckage eller kanske en okänd eller feljusterad bypassventil vilket skapar cirkulation som håller uppe temperaturen i nätverket. Oavsett orsak är kunskap om nätverkets faktiska tillstånd en förutsättning för att kunna agera.

Lastövervakning i nätverket
Eftersom fler och fler byggnader ansluts till fjärrvärmenätverket måste energibolag löpande se över sin kapacitet. Utbyggnad och expansion av infrastrukturen är tungt ekonomiskt, logistiskt omfattande och tidskrävande. Därför finns det ett stort värde i att maximera utnyttjandet av den befintliga kapaciteten. Det gör det möjligt för energibolag att prioritera och skjuta upp infrastrukturinvesteringar. Om de känner till sin exakta kapacitet kan de också minimera risken för att överdimensionera nya ledningsrör.

Genom att koppla samman flödesmätningar från energimätare i ett visst område med detaljerade röregenskaper kan energibolag få en rättvisande bild av lasten i hela nätverket. Detta bekräftar om ett energibolags antaganden överensstämmer med verkligheten. Det ger samtidigt viktiga kunskaper inför en framtida expansion i dess försörjningsområde – och fakta är enklare att omvandla till kronor än en magkänsla.

Låt oss få igång ett samtal

Hur kan vi hjälpa dig idag?

Jag behöver

Jag vill

Jag önskar att

1 2 3 4 5 6