Elektricitet
Den gröna övergången

Postat den 17 april 2023 av Henrik Jensen

Säkra genom en osäker tid

Vår elförsörjning står inför en värld i förändring. En värld som kräver ett ökt fokus på samarbete och beredskap. Teknologileverantörer har fått ett ökat ansvar att stå sida vid sida med sina kunder.

Artikeln är skriven av Henrik Jensen, Senior Vice President, Kamstrup Electricity

Vår elförsörjning står inför en värld i förändring. En värld som kräver ett ökat fokus på samarbete och beredskap. Det har blivit mer komplext att säkra stabil elförsörjning tillsammans med relaterad IT- och OT-säkerhet i takt med att programvarulösningar blir allt mer integrerade i nätdriften hos elnätbolagen. Teknologileverantörer har därmed också ett ökat ansvar att stå sida vid sida med kunderna, i dag och i framtiden.

Ny världsbild

I synnerhet två ämnen har plötsligt gjort intrång i vår vardag och blivit definierande för vårt arbete: krig och grön omställning. Båda har till sin natur stor påverkan på vårt samhälle och på företags beslutsfattande, lokalt såväl som globalt. Samtidigt erbjuder de nya perspektiv på hur vi utvecklar vår verksamhet.

Den nödvändiga digitala omställningen måste ske snabbt. Detta ställer krav, dels på teknologin i sig, men också på att säkra nödvändig kompetens, som effektivt kan använda den nya tekniken. Inte minst hos oss som driver den infrastruktur som nu ser ut att ha blivit ännu mer kritisk – elförsörjningen. På Kamstrup ser vi att tiden nu är inne för leverantörer att bryta invanda tankemönster genom att gå ännu närmare in i samarbeten och diskussioner med elnätsföretagen, för att skapa nödvändiga ramar för fortsatt tryggad drift av elnätet.

Närhet ger resultat

I år är en milstolpe för Kamstrup eftersom vi nu har varit en aktör inom elbranschen i 25 år. Under 2021 firade vi 75 år som företag och som en del av en stolt dansk tradition av framtidsorienterade och innovativa danska industriföretag. Under 2023 investerar vi fortsatt kraftigt i morgondagens teknik. Förra året stod investeringar för 13 procent av vår omsättning.

Vi gör det eftersom vår ägarstruktur tillåter oss att tänka långsiktigt och för att vi tror på att våra partners mer och mer kommer att behöva ett Kamstrup som kan föra dem säkert in i framtiden.

Trots nyfikenhet på framtiden är ändå den viktigaste erfarenheten i mitt dagliga arbete den vi tar med oss från projekt och dialog med kunder. Här lär vi oss att elnätsföretagen lyckats bäst med den gröna omställningen om vi tar ett gemensamt ansvar genom nära partnerskap. Det handlar om att förstå vad vi behöver lösa tillsammans och i vilken ordning. Vad som är elnätsföretagen strategiska fokus och kärnuppgifter i dag och i framtiden.

För att skapa grunden för framtidens elnät – ett elnät där vi har full insyn och som effektivt utnyttjar tillgänglig kapacitet – krävs fokus på följande:

  • kvalitetsnivån på produkter, på data och på datainsamling
  • insikt i och prioritering av utmaningar
  • omvandling av insikt till handling

Det krävs kompetenser och resurser för att omvandla insikter till handlingar så att man säkerställer framtidens elförsörjning i förhållande till de utmaningar som den gröna omställningen medför. Det är den tillförlitliga och framgångsrika driften av fjärravläsningssystem på flera ställen i Danmark ett bra exempel på. Icke desto mindre ser jag att vi leverantörer framgent måste ta ett ännu större ansvar för att lyckas på alla avgörande områden.

I samarbetet med våra kunder har vi exempelvis sett hur programvarulösningar och tjänster ger ökad konsensus och transparens, som hjälper till att lösa utmaningarna med den gröna omställningen. Detaljerade insikter i elnätet från åtgärdsbaserade tjänster kan bidra till att skapa en grund för stabilitet, prioritering av nätunderhåll, nätutbyggnad och ökad effektivitet.

Vi vet att just prioritering och effektivitet i elnätet kommer att vara avgörande under kommande år. Detta understryks av Green Power Danmarks uttalande från den 15 mars där man ger 11 konkreta rekommendationer för framtidens elnät. Man kommer också med en tydlig uppmaning till politiska förhandlingar på området. Green Power Danmark uppskattar att elektrifieringen fram till 2030 kräver investeringar på upp till 57 miljarder danska kronor (7,6 miljarder euro) i nya kablar, transformatorstationer och inte minst digitalisering.

Den viktigaste poängen som nödvändigtvis måste följa av detta är att vi säkrar energieffektiviteten i det befintliga elnätet. Projektets kostnader kan begränsas genom datadriven optimering av flexibel elanvändning och i allmänhet ett maximalt utnyttjande av tillgängliga data för smartare användning av elnätet.

Personligen tror jag att vägen till ett optimalt samarbete kring vårt elnät går genom insisterande närhet och kvalificerade kompetenser. Kontinuitet och långvarigt partnerskap är avgörande – både för att göra vardagen trygg för våra kunder i en föränderlig och osäker värld, och för att tillsammans med kunderna kunna utveckla lösningar på samtidens utmaningar. Till att börja med behöver vi sätta oss in i våra kunders vardagsproblem med ökat fokus på en öppen och nära dialog för att förstå de utmaningar i energisystemen som måste lösas i grunden, för att därefter fördjupa oss i de tekniska och innovativa lösningar som krävs för att lösa dessa utmaningar.

Lokal eller global?

Vi befinner oss i en tid av ökad polarisering i världen. Företag behöver tänka över sin position som en global aktör – exempelvis var man har produktion eller sitt supportcenter. Som lokal aktör bör man överväga hur man erbjuder trygghet och närhet i samarbetet och lever upp till de krav som ställs lokalt för att säkerställa försörjningen.

Man bör således som leverantör och som företag som verkar på den internationella marknaden överväga vilken nivå av kontroll man har över sin verksamhet. Lagstiftning och politiska omständigheter kan potentiellt få en betydande inverkan på företagets leveranser. Företag med verksamhet eller produktion i Ryssland har under det senaste året insett allvaret i de geopolitiska utmaningarna.

Om vi zoomar in på det lokala samarbetet med elnätsföretagen spelar geopolitiken också en roll. Vår uppmärksamhet på datahantering och informationssäkerhet har aldrig varit större. Än en gång bör leverantörer betona det nära och trygga partnerskapet genom att föra säkerhetsexperter närmare processen och kundens värdekedja. Man måste följa nuvarande och kommande lagstiftning på cybersäkerhetsområdet, till exempel genom relevanta certifieringar, bästa möjliga kryptering och en solid säkerhetsinfrastruktur i digitala kommunikationslösningar. Detta är en nödvändig grund. Men datasäkerhet handlar om så mycket mer. Människor och processer spelar en stor roll som aldrig bör underskattas. Säkerhetsexperter måste inta en mer framträdande roll i projektplaneringen och den dagliga driften – de måste involveras i nära samarbete med elnätsoperatören. Närhet i samarbetet kring elnätet är avgörande. Särskilt nu när hotet mot kritisk infrastruktur verkar vara större än någonsin.

Kom närmare din partner

Under de kommande åren behöver investeringar göras i vår energiförsörjning. Den behöver digitaliseras, skyddas och anpassas ytterligare för mer hållbar energi. Dessa investeringar är kostsamma och när vi som samhälle står för den växande notan måste vi komma ihåg att ställa krav på ökad kvalitet. Vi vill ha världens bästa försörjning och drift av elnätet. Som leverantörer står vi inför en enorm uppgift. För att lösa den måste vi stå närmare tillsammans som partners än någonsin tidigare, i och kring kraftsystemet. Även stora företag som verkar globalt bör överväga hur de säkerställer en betydande lokal närvaro. Det är dags för ökad närhet. Det är nu vi måste närma oss varandra för att påskynda utvecklingen i ett samarbete som ska säkerställa vår gemensamma, kritiska energiinfrastruktur för en grön och stabil framtid.


Skribent


Relaterade blogginlägg