Elektricitet
Energieffektivitet

Postat den 10 mars 2019 av Patrik Nilsson

Ett flexibelt elsystem bygger på mätdata

Forum för Smarta Elnäts rapport om behovet av flexibilitet 2018 visar att vi i framtiden under vissa perioder kommer ha både stora överskott och underskott på el. Rapporten bekräftar vikten av investeringar inom ICT för att utnyttja mätdata.
En ökad andel intermittent, det vill säga varierande, elproduktion som sol- och vindkraft kräver ett flexibelt elsystem. Detta sker bland annat genom att skapa möjligheter att lagra energi när tillgången är god för att använda den senare. Flexibiliteten minskar också behovet av att bygga ut elnätet för att öka kapaciteten, till exempel genom att man jämnar ut effektuttaget över tid och på så vis minskar effekttoppar. 


En viktig del av flexibiliteten finns på kundsidan, så kallad efterfrågeflexibilitet. Det innebär att elkunden anpassar sin användning, genom att till exempel tillfälligt minska sitt effektuttag eller ställa outnyttjad effekt till förfogande. Det kan exempelvis ske genom laststyrning, vilket innebär att effektuttaget styrs för att jämna ut belastningen på elnätet över tid. Ett exempel på laststyrning kan vara att ett antal hushåll låter sin värmepump fjärrstyras när nätet är hårt belastat, så att värmen kortvarigt sänks. Industriföretag kan i sin tur använda vissa maskiner på natten i stället för på dagen för att undvika effekttopparna. 


Effektmarknaden öppnar för nya aktörer 

Nya tjänster på elmarknaden som exempelvis möjliggör att de som tillhandahåller flexibilitet kan få betalt för det, är också en del av ett flexibelt system. En så kallad aggregator kan köpa in volymer av outnyttjad effekt från elkunder och sälja möjligheten att använda effekten på elbörsen eller till nätägaren. På så vis behövs inte ytterligare el produceras för att täcka ett tillfälligt högt effektbehov. 


Forum för smarta elnät är en samlande kraft för ett intelligentare energisamhälle som initierats av regeringen. Forumets slutrapport om flexibilitetsbehovet i elsystemet år 2040 visar att vi i vissa fall kommer att ha stora överskott och i extremfall stora underskott på el i Sverige. 
 

”Bland annat handlar det om att tydliggöra roller och ansvar och möjliggöra marknadsplatser för att sälja flexibilitet”

..Marielle Lahti, projektledare på Forum för smarta elnät
Ökat behov av investeringar inom ICT 
Rapporten visar tydligt på behovet av att accelerera och genomföra nödvändiga förändringar för att nå målen i energiöverenskommelsen, ett 100 procent förnybart elsystem år 2040. 


”Bland annat handlar det om att tydliggöra roller och ansvar och möjliggöra marknadsplatser för att sälja flexibilitet”, säger Marielle Lahti, projektledare på Forum för smarta elnät i ett pressmeddelande. 


En förutsättning är investeringar inom ICT för att bättre utnyttja mätdata om hur elen används i nätet. Det ger såväl energibranschens nya och gamla aktörer som konsumenterna större möjlighet att styra och övervaka förbrukningen och använda elen smartare. Och det är precis det vi jobbar med på Kamstrup: hållbarhet genom intelligent användning av mätdata. Skribent


Relaterade blogginlägg