Värme
Analyser
Nätverksinfrastruktur
Fjärrvärme
Outsourcing

Avmystifiering av GIS-data – vad, varför och hur för värmebolag

Av Mads Zederkof, strategisk produktchef på Kamstrup & Rasmus Bundegaard Eriksen, GIS Specialist på Thvilum A/S

I och med att fjärrvärmesektorn fortsätter sin omställning till grönare energikällor är en nyckelfaktor att förbättra energieffektiviteten genom digitalisering. Här kan GIS-data (Geographic Information System) fungera som en inkörsport för databaserad analys och erbjuda värmebolagen unika insikter i distributionsnätet.

Dagens fjärrvärmebolag har fullt upp. Förutom minskade koldioxidutsläpp, integrering av förnybara energikällor och produktion, ökar de geopolitiska osäkerheterna för gasförsörjning trycket på värmebolagen i och med att de kräver betydande investeringar i expandering av distributionsnäten och anslutning till nya förbrukare.

Det är en kamp mot tiden – och för att lyckas måste värmebolagen veta var de ska utföra sina optimeringar och basera sina beslut på rätt grund. Följande stycke utforskar den viktiga roll som GIS-data har för att leverera just detta.

Vad är GIS-data?

Den digitala tvillingen till den verkliga världen

GIS-data eller Geographic Information System data är en uppsättning geografiskt specifika data. GIS-data kartläggs i ett koordinatsystem – en GIS-karta – med den exakta placeringen av tillgångar i X-, Y- och Z-axlarna. Dessa data är i huvudsak en digital återspegling av den fysiska världen som innehåller omfattande information om ett värmebolags rörledningar, inklusive placering, mått, isolering och ålder.

GIS-data innehåller också rumsliga koordinater som beskriver topografi, vegetation och byggnadsdata. Som ett resultat får värmebolagen en omfattande geospatial datakarta över sina rörledningar och de omgivande fysiska förhållandena i försörjningsområdet.

GIS-data gör att det möjligt att få exakt kunskap om underjordiska tillgångar som vanligtvis är utmanande att få åtkomst till. Detta ger inte bara en helhetssyn utan hjälper också till att identifiera placeringen av och specifikationerna för underjordiska rörledningar innan värmebolagen börjar gräva.

Det kan vara tidskrävande och ansträngande att erhålla och organisera GIS-data – men det erbjuder betydande fördelar i det långa loppet. Detta är orsaken.

Varför:

En grund för bättre beslutsfattande 

Med hjälp av GIS-data av hög kvalitet kan värmebolagen få en överblick över distributionsnätet. I kombination med korrekta databaserade analysverktyg kan GIS-kartläggningstekniken hjälpa värmebolagen att förbättra sin effektivitet och upprätthålla en tryggad försörjning.

Detta innebär bland annat att identifiera flaskhalsar i fjärrvärmenätet, få indikationer på läckage i rörledningar eller upptäcka rör som är överdimensionerade för det faktiska värmebehovet. Dessutom kan digitala verktyg lokalisera fel i distributionsnätet med hjälp av GIS-data som tillhandahåller platsinformation och väsentliga rördetaljer för att underlätta beslutet om hur man bäst löser problemet.

Analyser baserade på GIS-data ger också värmebolagen nätverkstransparens för att stödja faktabaserad tillgångsförvaltning, planering och bättre beslutsfattande. När man känner till åldern och tillståndet på befintliga rörledningar är det möjligt att fatta databaserade beslut om rörinvesteringar och expanderingar – vilket i sin tur optimerar resursutnyttjandet både avseende tid och kostnader.

På detta sätt kan GIS-data erbjuda mer än bara en översikt över värmebolagens rörledningar. Dessa data spelar en nyckelroll för den digitala omställningen samtidigt som de kan förbättra effektiviteten och minska koldioxidutsläppen inom fjärrvärmesektorn. I och med den ökade miljömedvetenheten, kommer det dessutom att ställas större krav på att hålla reda på data om vilka rörledningar som används och var de kommer ifrån. Detta kräver att värmebolagen proaktivt investerar i GIS-registreringar för att förbereda sig inför framtiden – och utnyttja alla fördelar.

Hur:

Ju bättre data, desto bättre resultat

Med hjälp av GIS-data och mätdata kan analysverktygen utföra noggranna beräkningar av t.ex. flöde och temperatur per timme eller till och med fem minuters intervall, men detta kräver data av hög kvalitet. Detta understryker vikten av exakt information såsom mått, installationsår och exakt kvotfördelning för att uppnå korrekta och tillförlitliga resultat.

Därför är det första steget i arbetet med GIS-teknik för värmebolagen att dokumentera sina data för rumslig analys. Här är noggrannheten avgörande för att säkerställa rätt grund. Med tanke på att de flesta tillgångar är svåråtkomliga och belägna under marken, måste era data spegla er fysiska verklighet med GIS-data som kan peka ut den exakta platsen för rörledningarna i marken med en noggrannhet på centimeternivå. Dessutom är det viktigt att dokumentera alla komponenter som bidrar till att simulera ledningsnätet, inklusive ventiler, rör, produktionsenheter och tryckstegringsstationer.

Nästa kritiska steg är att noggrant modellera era data. Kartläggning av kabelvägarna spelar en avgörande roll eftersom luckor i modellen kan äventyra värmebolagets förmåga att leverera korrekta resultat. I slutändan kommer alla modeller och verktyg bara att vara lika bra som de data ni anger.

Att upprätthålla noggrannheten för GIS-data och säkerställa att er datauppsättning är uppdaterad är avgörande för er pågående verksamhet, ert välgrundade beslutsfattande och analytiska precision.

Det kan vara en krävande uppgift för ert värmebolag att samla in och kartlägga GIS-data. Vissa värmebolag gör detta själva, men vi rekommenderar att ni samarbetar med en expert på detta område för att säkerställa en stabil datahantering. Dessa experter kan inte bara hjälpa till att samla in och validera era data, utan också driftsätta ett system som är anpassat efter era nödvändiga registreringar och säkerställa att eventuella konverteringsprocesser – t.ex. från gamla ritningar – utförs korrekt.

Allt handlar om rätt verktyg

GIS-data erbjuder grunden för att låsa upp värmebolagens ”svarta låda” – men det krävs rätt verktyg för att omvandla data till värdeskapande insikter.

Ett av dessa verktyg är Kamstrups Heat Intelligence – en webbaserad analysplattform designad för att ge värdefull kunskap om ert distributionsnät. Heat Intelligence kombinerar GIS-data såsom rörlängd, mått och isolering med mätdata för att beräkna hur värme leds genom värmebolagets distributionsnät och vad detta innebär för värmeförsörjningen. På så sätt kan modellen bestämma de idealiska temperaturerna och trycket.

Baserat på dessa insikter kan värmebolagen identifiera vad det är som orsakar påfrestningar på distributionsnätet och dessutom minska värmeförlusten och spara värdefull tid. Genom att arbeta med data snarare än uppskattningar kan ni få en tillförlitlig grund för att prioritera rörsektioner där ni får bäst avkastning på er investering genom att reparera, optimera eller byta ut rörsektioner mot nya.

Detta gör Heat Intelligence till ett perfekt exempel på hur rätt analysverktyg kan hjälpa er att utnyttja GIS-data för att optimera ert distributionsnät och förbereda er för en mer energieffektiv morgondag.