Miljö-, energi och arbetsmiljö

Vår policy
Vi strävar efter att minska påverkan på miljön samtidigt som vi också tar våra verksamhetsmål i beaktande. Samtidigt strävar Kamstrup också efter att vara ett företag med bästa möjliga hälsa, säkerhet och välbefinnande bland medarbetarna.

 

Vi kommer att:

  • Förebygger negativ miljöpåverkan genom fokus på resurshantering 
  • Förebygger olyckor och arbetsrelaterade sjukdomar 
  • Har ett riskbaserat förhållningssätt till säkerhet och hanteringen av förknippade risker 
  • Efterlever lagstadgade krav samt avtalsmässiga och interna krav.
  • Sätta upp mål om kontinuerliga förbättringar 
  • Utbildar medarbetarna och uppmuntrar dem till att delta aktivt i arbetet med miljö och arbetsmiljö. 
  • Kommunicerar öppet om miljö- och arbetsmiljöförhållanden såväl internt som externt.
  • Minimerar miljöpåverkan från produkter, tillverkningsprocesser och anläggningar och stödjer därmed FN:s hållbarhetsmål 6 (rent vatten och sanitet), 7 (hållbar energi) och 12 (hållbar konsumtion och produktion). 
  • Använder leverantörer som efterlever Kamstrups krav. 
  • Säkerställer att personer som befinner sig inom Kamstrups områden uppfyller tillämpliga lagstadgade krav och Kamstrups regler. 

Läs mer om vår policy och vårt ansvar

Låt oss få igång ett samtal

Hur kan vi hjälpa dig idag?

Jag behöver

Jag vill

Jag önskar att

1 2 3 4 5 6