Ny løsning for overvåkning av trykk og strømning

Detaljert kunnskap om distribusjonsnettverket

Kamstrups nyeste løsninger for smart avlesning består av tre nye produkter som vil frigjøre nye muligheter for innhenting og behandling av data relatert til forbruk, trykk og vanntap i distribusjonsnettet.

Vannverk kan nå optimere driften med Kamstrups lansering av tre produkter som vil gjøre det enklere å overvåke distribusjonsnettverket, sikre optimalt trykk og redusere vanntapet: En ny trykksensor, en ny løsning for distriktsmålinger og en større oppdatering av det populære måleravlesningssystemet READy med nye verktøy for databehandling og analysering. 

Kamstrups ”PressureSensor” overvåker kontinuerlig det totale trykket i tillegg til skadelige trykkøkninger. Den batteridrevne trykksensoren avleses automatisk via et READy-nettverk slik at du får en oppdatert kunnskap og en oversikt som lar deg optimere trykket. Ved å opprettholde et optimert trykk så utvider du levetiden til nettverket, reduserer antallet lekkasjer og skader og reduserer energiforbruket. Alt mens du gir kundene det rette trykket. 
"Ofte er det mulig å redusere trykket i distribusjonsnettverket. Enten permanent eller i perioder. Dette vil resulterer i reduserte drifts- og energikostnader i tillegg til markant lavere vanntap siden en trykkreduksjon vil redusere den totale lekkasjen i nettverket. I tillegg vil registreringer av skadelige trykkøkninger bety at vannverket vil kunne identifisere og eliminere kildene til disse, og dermed reduseres faren for skader i nettverket" sier Ricki Korsholm, Product Group Manager hos Kamstrup. 

Kamstrups nye løsning for distriktsmålinger gjør at vannverkene kan dele opp distribusjonsnettverket og dermed målrette feilsøkingen. I tillegg skaper løsningen det optimale grunnlaget for analysering av både vanntapet og forbruket nattestid. Løsningen består av en MAG8000 vannmåler som er koblet til en READy Gateway kommunikasjonsenhet fra Kamstrup som kan avleses eksternt via et READy-nettverk. 
Optimal bruk av målerdata
I tillegg har Kamstrup oppgradert det populære måleravlesningssystemet READy sammen med det tilhørende programmet for dataanalyse og visualisering, READy Manager. Oppgraderingen vil gjøre vannverkene i stand til å maksimere utnyttelsen av dataene og fokusere innsatsen hvor behovet og effekten er størst. 

READy Manager vil nå tilby visualiseringer av forbruk, ha kartvisninger av målere med mer. En annen viktig tillegg er en effektiv vanntapsanalyse som oppdaterer det totale vanntapet i hele distribusjonsnettet eller i valgte deler av det. På den måten kan vannverket raskt oppdage lekkasjer og brudd. Vannverket kan også velge opp til 50 prioritetsmålere som avleses i intervaller på 5 minutter, og som vil føre til et mer nyansert bilde med tanke på feilsøking og trykkoptimering. Til slutt kan READy Manager benyttes til aktiv detektering av lekkasjer og skape et grunnlag for prioriteringer og dimensjonering av nettverket ved renovering.

"Målerdataene blir svært verdifulle når vannverkene bruker de som grunnlag for å ta avgjørelser som optimerer driften og det daglige arbeidet. Vår nye trykksensor og løsningen for distriktsmålere vil levere de nødvendige dataene, og READy Manager gjør det enkelt å omgjøre denne kunnskapen til reelle resultater" sier Steen Schelle, Head of Product Management hos Kamstrup.

For mer informasjon kan du kontakte:
Head of Product Management Steen Schelle Jensen, Kamstrup, telefon: +45 89 93 11 91
Product Group Manager, Ricki Korsholm, Kamstrup, telefon: +45 89 93 14 30