Individuell måling
Advanced Metering Infrastructure (AMI)
Datasikkerhet
Måleravlesning

Ni forsyningsleverandører
– en smart nettverksplattform

MV Group, Danmark

Investeringen i et delt intelligent multiverk-system har ikke bare ført til store fordeler og besparelser for medlemmene av MV Group og deres kunder. Systemets fleksibilitet har også gjort det mulig for et antall mindre selskaper å bli med i samarbeidet.

I 2013, når MV Group-konsortiet bestemte seg for å investere i en omfattende smart nettverksplattform for felles avlesning og håndtering av data, var motiveringen primært finansiell. Men multiverk-løsningen de valgte ville snart gi flere og mer omfattende fordeler. I dag består MV Group av ni primære medlemmer i tillegg til en antall mindre selskaper som alle drar nytte av dette samarbeidet.

Fra en smart idé til en intelligent løsning
Hos strømselskapet RAH service har de lekt med tanken om et smartnettverk en god stund, men insentivet til å sette i gang kom i form av et pålegg om fjernavlesning av strømmålere innen 2020. 

Ideen om en felles løsning vokste fram etter et par kopper kaffe sammen med de nærliggende vann- og fjernvarmeleverandørene. Men ryktene om samarbeidet spredde seg raskt, og ganske snart var åtte forsyningsleverandører involvert i prosjektet. Kort tid etter dette ble MV Group en realitet.

Den primære motivasjonen var utsiktene til felles innkjøp for utskifting av den mekaniske målerparken, men også det å kunne tilby kundene en enkel plattform på tvers av de forskjellige leveringstypene ble tillagt stor verdi. 
 
“Vår første tanke var at jo flere målere vi hadde, jo bedre vilkår kunne vi få i en kontrakt. Men det var også viktig for oss å kunne presentere kundene med en felles plattform som viser husholdningens energi og vannforbruk på ett sted” sier Lars Kristensen, Kontraktsansvarlig hos RAH Service.
 
I dag leses alle de 192 000 målepunktene av eksternt, og dataene håndteres i et intelligent system som administrerer alle leveringstypene, og som gir driftsselskapene store mengder med driftsdata. I tillegg til selve systemet så eier konsortiets ni primære selskaper hele infrastrukturen, som består av et radionettverk.

“Det er viktig for oss at systemet sikrer en streng deling av data for hver forsyningsleverandør. I tillegg betyr dette oppsettet at vi raskt kan utvide til flere selskaper når vi måtte ønske det, uten at det går på bekostning av sikkerheten og datatilgang” 
sier Lars Kristensen.

Økonomi i størrelse for mindre forsyningsleverandører

Flere av de originale medlemmene har etablert forskjellige former for samarbeid når det gjelder datainnsamling, administrasjon og fakturering med mindre forsyningsleverandører i deres lokalområde. Selv om forsyningsleverandørene bruker den samme løsningen, så sikrer systemet og hosting-oppsettet at de innsamlede målerdataene holdes separat, slik at de oppfyller lovgivningen rundt personopplysninger.
 
I tillegg til det finansielle potensialet og den tekniske løsningen, så er det muligheten selskapene har til å utveksle erfaring og få en kompetent tilbakemelding som driver interessen i samarbeidet. “De mindre forsyningsleverandørene ønsker spesielt å være en del av et miljø med et felles mål, både for å styrke deres egen posisjon og for å få råd og veiledning” forklarer Lars Kristensen.

Lavere driftskostnader og bedre leveringskvalitet

Overgangen til fjernavlesning har ført til svært mye lave kostnader for alle de ni forsyningsselskapene. En av årsakene er at den manuelle håndteringen av de årlige avlesningene nå blir gjort automatisk, og lekkasjeovervåkningen er nå mer effektiv og en integrert del av systemet.
 
Kostnadene for drift og overvåkning av målerne har også blitt redusert, og implementeringen av et helt nytt system betyr at det er behov for et mindre antall personer i feltet. “Vi har naturligvis redusert kostnadene våre siden alle målerne nå tilhører ett system, og ikke tre som vi hadde før” sier Lars Kristensen.
 
Den store datamengden som systemet leverer gir også forsyningsleverandørene en bedre oversikt over nettverket, og forbruket til sluttbrukerne, slik at de kan overvåke og optimere systemet på en bedre måte. I tillegg kan de raskere oppdage og korrigere feil som de tidligere ikke ville ha fanget opp.

“Vi kan handle med en gang. Tidligere kunne det gå mange år før vi fant ut at noe var galt. Det var bare når vi fikk fysisk tilgang til måleren. Dette kompliserte diskusjonen vår med kundene rundt tilleggsbetaling, og hva som er rett og rimelig”.
 
Til slutt så gir de store datamengdene muligheten til en mer presis dimensjonering av nettverket. Lars Kristensen forklarer: “Våre teknikere kan nå basere beregningene sine på fakta fra nettverket og ikke estimater. Dette betyr at vi kommer mye nærmere det reelle behovet, og det igjen fører til innsparinger”.
 
Hele prosjektet har blitt farget av et tett samarbeid mellom Kamstrup og MV Group. Som et direkte resultatet av dette har det kommet en utvikling av et Ytelsessenter. Dette ble etterspurt av teknikerne hos MV Group da de følte at de kunne gjøre jobben mer effektivt og med en bedre oversikt over hver måler og dennes ytelse med dette.

I ytelsessenteret kan RAH Service holde seg oppdatert på datainnsamlingsstatusen, og hver dag får den en handlingsliste som gjør det enkelt for de å prioritere innsatsen”.
 
Ytelsessenteret og spesielt denne handlingslisten hjelper oss enormt i det daglige arbeidet” forklarer Lars Kristensen.
 
Kundeveiledning basert på timesverdier 
Forsyningsleverandørene har også kunnet øke kundeservicen betraktelig. “Det er ikke tvil om at vi har oppnådd store innsparinger, men det som betyr mer for oss er den servicen vi kan gi når vi snakker med kundene. 

Hvis det er noe på fakturaen de ikke forstår, eller et spørsmål om forbruket, så kan vi nå hjelpe de med basis i de timesbaserte verdiene” sier Lars Kristensen.

Mot sanntidsdata

Rundt ett år inn i driftsfasen for den største delen av løsningen er fokuset fortsatt på bruk og utnyttelse av det fulle potensialet til dataene som forsyningsleverandørene nå mottar. Når han ser lengre frem så er ikke Lars Kristensen i tvil om hvilken retning bransjen går: 

"Vi ser en verden der vi hele tiden kommer nærmere og nærmere sanntidsdata. Og jo nærmere vi kommer til at dette er en realitet, jo mer spesialiserte og effektive vil vi bli”. 

9 forsyningsleverandører - 192 000 målepunkter


Kamstrups levering

  • OMNIA-plattformer for smartnettverk
  • OMNIPOWER en- og trefasede smartmålere
  • Smarte vannmålere
  • MULTICAL 402 varmemålere
  • Service og kundestøtte, og driftsavtaler
  • Fjernavlesning med et Radio Mesh-nettverk og GPRS 
  • Intelligent lekkasjeovervåkning
  • Ytelsessenter for enkel oversikt over datainnsamling i tillegg til hvilke målere og nettverkskomponent som trenger oppmerksomhet
  • Tidsramme: Utrullingen startet sommeren 2014, og den største delen av målerne i tillegg til radionettverket har vært i drift siden 2016

Les om våre kombiløsninger her

Vi introduserer en fleksibel og effektiv multi-leverandør målerløsning som dekker behovene for avlesning og behandling av data fra smarte strømmålere, vannmålere og varmemålere.