Mittaridatan uudet ulottuvuudet

Ahvenanmaa, Suomi

Tarkka laskutus, hyvä verkon yleiskuva, entistä parempi asiakaspalvelu sekä sujuva siirtymä uusiutuviin energialähteisiin ovat vain osa niistä hyödyistä, joita sijoitus älykkääseen mittarinluentajärjestelmään on tuonut ahvenanmaalaiselle sähköyhtiölle.

Ahvenanmaan sähkönjakelija Ålands Elandelslag (ÅEA) valitsi Kamstrupin OMNIA-ratkaisun ja siirtyi yksinkertaisesta AMR-järjestelmästä täydelliseen älymittausjärjestelmään, johon kuuluu 15 500 älymittaria, langaton infrastruktuuri sekä mittaustiedon hallintajärjestelmä.

Ratkaisuun päädyttiin, koska entinen yli 10 vuotta vanha järjestelmä ei vastannut sähköyhtiön kaikkia tarpeita ja koska laki edellyttää tuntimittaamista. Älymittausalalla on tapahtunut viime vuosina suuria harppauksia, ja ÅEA tiesi, että kehittyneempi järjestelmä tuottaisi enemmän dataa, josta olisi hyötyä paitsi toiminnan suunnittelussa ja mitoittamisessa, myös asiakaspalvelussa ja palvelujen tuottamisessa.
Pilotista kattavaksi järjestelmäksi
Onnistuneen pilottihankkeen jälkeen ÅEA valitsi Kamstrupin koko projektin toteuttajaksi. ”Emme halunneet useita rinnakkaisia järjestelmiä, vaan yhden luotettavan ratkaisun. Kun koko ratkaisu tulee samalta toimittajalta, se helpottaa prosessia, myös integrointia muiden järjestelmien kanssa”, kertoo ÅEA:n toimitusjohtaja David Karlsson.

Mittarien asennus aloitettiin vuonna 2014, ja viimeistenkin mittarien pitäisi olla käytössä kesään 2018 mennessä. ”Asentamatta on vielä noin 5 500 mittaria, joten kaksi kolmasosaa on jo paikoillaan”, Karlsson kertoo. Tällä hetkellä mittareita asennetaan 100–150 mittarin viikkovauhtia, ja uuden järjestelmän hyödyt alkavat jo näkyä.

”Emme halunneet useita rinnakkaisia järjestelmiä, vaan yhden luotettavan ratkaisun. Kun koko ratkaisu tulee samalta toimittajalta, se helpottaa prosessia, myös integrointia muiden järjestelmien kanssa.”

–  David Karlsson, ÅEA:n toimitusjohtaja.

Reaaliaikaisen datan hyödyt

David Karlsson kertoo, että sekä ÅEA että sen asiakkaat ovat jo havainneet lukuisia uuden mittausjärjestelmän tuomia hyötyjä: ”Mittaria aletaan käyttää laskutukseen heti kun se on asennettu ja kytketty järjestelmään. Asiakkaille ei aiheudu viiveitä.” Koska uudet mittarit mittaavat vuorokausikulutuksen sijaan tuntikulutusta, asiakkaiden on helppo seurata sähkönkulutustaan myös itse. 

Suurimmat hyödyt tulevat nimenomaan aiempaa useammin saatavista mittarilukemista. Sen lisäksi, että asiakkaita pystytään laskuttamaan aiempaa täsmällisemmin, ÅEA saa mittaridatasta arvokkaita tietoja esim. jakeluverkon sähkön ja jännitteen laadusta. Nämä tiedot helpottavat vianmääritystä ja häiriöiden paikantamista. Toimenpiteet pystytään kohdistamaan juuri siihen verkon osaan, joissa niitä tarvitaan.

Faktoihin perustuvaa palvelua
Kun ÅEA sai aiemmin ilmoituksen jakeluhäiriöstä, yhtiön piti tavallisesti lähettää joku tarkistamaan tilannetta asiakkaan luo, vaikka usein kyse oli ainoastaan palaneesta sulakkeesta. Uuden järjestelmän ansiosta tällaisia aikaa ja resursseja vieviä käyntejä ei enää juurikaan tarvitse tehdä. 

Kun ÅEA saa nyt ilmoituksen ongelmasta, huoltokäynnin tarve pystytään arvioimaan etukäteen ja usein korvaamaan asiakasneuvonnalla. David Karlsson selittää: ”Tiheästi saatavan mittaridatan todellinen arvo piilee sen tuottamassa tiedossa, jonka pohjalta pystymme auttamaan asiakkaita kun he ilmoittavat häiriöistä. Meillä on faktatietoa keskustelun tueksi.”
Sama pätee myös laajempien jakeluhäiriöiden selvittämiseen esimerkiksi merellä riehuvien myrskyjen jälkeen. Laitokselle saadaan tiedot jokaisesta jakeluverkon mittarista, mikä helpottaa huomattavasti tarvittavien toimenpiteiden kartoittamista. David Karlsson kutsuu tätä älykkääksi ongelmien eliminointiprosessiksi.

Uudella älyjärjestelmällä ÅEA voi myös katkaista sähkönjakelun etäyhteydellä, mistä on yhtiölle valtavasti hyötyä. Aiemmin yhtiön piti lähettää huoltomies jopa tuntien matkan päähän esimerkiksi sähkön laatuun liittyvien ongelmien tai viivästyneiden maksujen vuoksi.

”Tiheästi saatavan mittaridatan todellinen arvo piilee tiedoissa, joiden pohjalta pystymme auttamaan asiakkaita kun he ilmoittavat häiriöistä. Meillä on faktatietoja keskustelun tueksi.”

–  David Karlsson, ÅEA:n toimitusjohtaja.
Sujuva siirtymä uusiutuviin energialähteisiin
ÅEA:n asiakkaat ovat kiinnostuneet viime vuosina aiempaa enemmän uusiutuvista energiamuodoista ja sähkön tuottamisesta itse. Yhtiö uskoo, että mikrotuotannosta tulee tulevaisuudessa olennainen osa Pohjoismaiden energiamarkkinoita, mikä tietysti asettaa jakeluverkolle uusia vaatimuksia. 

Tällä oli David Karlssonin mukaan suuri merkitys mittausjärjestelmän valinnassa: ”Uusilla mittareilla pystytään mittaamaan kulutusta kahteen suuntaan. Jos asiakkaan aurinkopaneelit tuottavat enemmän sähköä kuin hän tarvitsee, ylijäämäenergia syötetään verkkoon ja asiakas saa siitä maksun.”
Tämä hyödyttää sekä asiakasta, jonka sähkölasku kevenee, että ympäristöä, kun aurinkopaneelien houkuttelevuus lisääntyy. 

ÅEA näkee myös, jos asiakas on asentanut aurinkopaneelit ilmoittamatta asiasta. Tämä on tietysti arvokas tieto, koska yhtiön on oltava aina perillä jakeluverkossa liikkuvan tuotannon määrästä ja sijainnista. Vielä tärkeämpää on turvallisuusnäkökulma: ÅEA:n on pystyttävä tarkistamaan, että paneelit on asennettu asianmukaisesti, jotta jakeluverkon ja sähköasentajien turvallisuus ei vaarannu esimerkiksi sähkökatkosten yhteydessä.

Tulevaisuudessa ÅEA:n painopiste on edelleen arvokkaan datan tuottamisessa, Karlsson toteaa.

”Meille tärkeintä on saada paras hyöty mittaridatasta. Tulemme vastaisuudessa käyttämään laskelmiin kulutuksen tuntilukemia. Niiden avulla voimme tehdä aiempaa täsmällisempiä arvioita sen sijaan, että pohjaisimme päätökset oletuksille. Mikään ei ole niin arvokasta kuin täsmällinen tieto.”

–  David Karlsson, ÅEA:n toimitusjohtaja.

Tietoja projektista:

Kattava OMNIA Smart Grid -järjestelmä:

• 15 500 älymittaria
• langaton tiedonsiirtoinfrastruktuuri
• mittaustiedon hallintajärjestelmä

Toteutus: 2014–2018