Varme
Målerhåndtering og databehandling
Energieffektivitet
Vandspild

Nye optimeringsmuligheder med hyppigere målerdata

"Vi kan lige pludselig begynde at bruge forbrugsdata til andet og mere end bare afregning. Nu kan vi analysere, finde fejl og forbedringsmuligheder, vi ikke tidligere kunne.” Marc Roar Hintze, Adm. Direktør, Assens Fjernvarme.

Et fælles fokus på bedst mulig udnyttelse af ressourcer og god kundeservice var baggrunden for to forsyningsselskabers samarbejde om READy netværksaflæsning af vand- og varmemålere. Udover at halvere udgifterne forbundet med at etablere radionetværket, betød samarbejdet en fordobling af de fordele, løsningen bringer med sig. 

De nye fjernaflæste vand- og varmemålere sender data til værkerne på timebasis. Derfor kan de hurtigere opdage og sætte effektivt ind overfor f.eks. lækager fra rørbrud i ledningsnettet og dårligt indregulerede anlæg. På basis af den øgede mængde data er det desuden muligt at overvåge og optimere driften ift. bl.a. netværkstryk, fremløbstemperatur, ledningstab og renovering af ledningsnettet. ”Muligheden for måleraflæsning på timebasis åbner op for et helt nyt potentiale for at trække data om høj og lav afkøling, ligesom vi kan spore unormalt forbrug som f.eks. brud på ledninger,” Marc Roar Hintze, Adm. Direktør, Assens Fjernvarme. Den

automatiske indlæsning af forbrug til årsafregning og i forbindelse med flytninger betyder ligeledes en væsentlig besparelse på værkernes administrationsomkostninger. 


Bedre kundeservice med fjernaflæsning
Med automatisk fjernaflæsning har forsyningsværkerne også hævet serviceniveauet markant overfor forbrugerne, fordi de er sikret præcise aflæsninger og ikke længere skal besværes med at aflæse målere. Der vil desuden gå 12-15 år, før batterierne i de nye målere skal skiftes, hvor de tidligere målere skulle skiftes ca. hvert syvende år. I nogle tilfælde har vandværket endda helt konkret sparet forbrugere for en ekstra vandregning. ”Vi har allerede haft kontakt til flere kunder og gjort dem opmærksom på et usædvanligt højt forbrug. Der har primært været tale om toiletter, der løber, men f.eks. i en lejlighed hvor der ikke bor nogen, ville det være løbet op i en voldsom vandregning, hvis det først var blevet opdaget ved årsafregningen. Det er en fantastisk service, vi dermed
kan yde dem på et område, der egentlig er kundens eget ansvar – og kunderne bliver superglade og taknemmelige,” siger Anne Lyndorff, Teamleder, Assens Forsyning A/S.

På sigt gør READy netværksaflæsning det muligt i højere grad at involvere forbrugerne i form af en række servicefunktioner. F.eks. vil de kunne følge deres forbrug via en app, og en sms-service kan gøre dem opmærksomme på hvis der er registreret et usædvanligt stort forbrug. På den måde vil de hurtigt kunne opdage en lækage i et vandrør eller i en radiator, og de vil kunne være mere proaktive omkring deres vand- og energiforbrug. “Mit håb er, at kunderne begynder at forholde sig mere til deres forbrug og kan se, at de selv har indflydelse på det. At de kan se, at deres adfærd og forbrugsmønster er direkte at måle på deres forbrug.” Marc Roar Hintze, Adm. Direktør, Assens Fjernvarme.

“READy netværksaflæsning har skabt stor værdi – på begge sider af måleren. Forbrugerne får en meget højere service, og vi får mange flere data, vi kan bruge til at optimere vores eget net.”  

Anne Lyndorff, Teamleder, Assens Forsyning A/S.

Kampen mod vandspild og for energieffektivitet

Ift. målsætninger for fremtiden gælder det for begge værker, at målingerne i sig selv ikke er løsningen. Hyppige og præcise data er dog forudsætningen for, at de kan træffe velbegrundede beslutninger, der gør dem i stand til at nå målene.

Effektiv lækagesøgning med sektionering

For Assens Vandværk er minimering af vandspild i ledningsnettet et fokusområde både nu og fremover. Værkets ledningsnet er opdelt i ni sektioner. Programmet til dataanalyse og -visualisering, READy Manager, indeholder bl.a. en vandspildsanalyse, der løbende opgør det samlede vandspild i hele netværket eller udvalgte sektioner. Det giver overblik over nettets tilstand og gør vandværket i stand til at opfange lækager og sprængninger endnu tidligere. 

”Sektionering er en kæmpe fordel, fordi det gør det muligt for os at målrette vores lækagesøgning. Ved at aflæse sektionsmålerne, så vi kender flowet, og sammenligne det med data fra forbrugsmålerne kan vi gå ind i den præcise sektion, hvor vi kan se der er uoverensstemmelser i tallene. Med sektionsmåling ved vi meget mere og er meget skarpere inden vi overhovedet går i felten og begynder på

lækagesøgningen. Det er enormt tidsbesparende,” siger Anne Lyndorff, Teamleder, Assens Forsyning A/S.

Energieffektiviseret produktion
En af Assens Fjernvarmes væsentligste målsætninger er yderligere energieffektivisering i form af fortsat reduceret varmetab og optimering af driften gennem bedre afkøling og lavere fremløbstemperatur. De mange data er værdifulde i den sammenhæng, fordi de kan omsættes til viden, der kan understøtte en mere energieffektiv produktion, der er fleksibel og medvirkende til at fortsætte deres 100 % grønne og miljøvenlige el- og varmeproduktion. “Det er værdien af data, der gør, at vi har lavet så stor en investering. Det kan ikke prissættes. Vi kan lige pludselig begynde at bruge forbrugsdata til andet og mere end bare afregning. Nu kan vi analysere, finde fejl og forbedringsmuligheder, vi ikke tidligere kunne,” siger Marc Roar Hintze, Adm. Direktør, Assens Fjernvarme.

God økonomi i samarbejde
Både Assens Forsyning og Assens Fjernvarme arbejder hver dag på at skabe fremtidsorienterede og bæredygtige løsninger på hver deres forsyningsområde. Fra et tidligere pilotprojekt havde vandværket gode erfaringer med fjernaflæsningssystemet

READy som drive-by løsning. Mobilaflæsning gjorde det hurtigt og enkelt at aflæse præcise forbrugsdata uden at forstyrre forbrugerne, som heller ikke længere skulle sørge for at aflæse og indberette målerdata. Netværksaflæsning af målerne var således et oplagt næste trin for yderligere at optimere driften og yde en bedre kundeservice. De to værker indledte derfor et samarbejde om etablering af et fælles netværk til aflæsning af de ca. 7000 fjernaflæste målere. 


Som følge af samarbejdet gik Assens Vandværk og Assens Fjernvarme sammen om udbuddet og indkøbte også de to nødvendige maxisite-antenner i fællesskab. Den største besparelse for begge forsyningsværker ligger dog i at også driftsomkostningerne af det fælles radionetværk, der skal aflæse målerne, er halveret. 

”Vi vidste vi ville skifte over til antenneaflæsning, og at Assens Fjernvarme, som har næsten samme forsyningsområde som os, gik med samme tanker. Det var oplagt at arbejde sammen, så vi kunne dele udgifterne, og dermed spare penge både for os selv og dermed for vores kunder,” forklarer Anne Lyndorff, Teamleder, Assens Forsyning A/S.
Løsning:
Vandmålere og varmemålere med Wireless M-Bus
Aflæsning via READy netværksaflæsning
To maxisite-antenner (antenner monteret i skorstene)
Tidsramme: Pilotprojekt med mobilaflæsning blev gennemført i 2013. I 2015 blev radionetværket etableret sammen med løbende opsætning af vand- og varmemålerne, som forventes endeligt afsluttet i foråret 2016

Om kunderne:
Assens Forsyning
Ca. 3800 målepunkter
Årlig udpumpning ca. 700.000 m³

Assens Fjernvarme
Ca. 3300 målepunkter
Årligt varmesalg ca. 100.000 MWh
Årligt el-salg ca. 30.000 MWh