Ni forsyningsselskaber
– én smart grid platform

MV-Gruppen, Danmark

Investeringen i et fælles intelligent multiforsyningssystem har ikke kun betydet klare fordele og besparelser for MV-Gruppens medlemmer og deres kunder. Systemets fleksibilitet har også gjort det muligt for en række mindre selskaber at blive en del af fællesskabet.

Da konsortiet MV-Gruppen i 2013 besluttede at investere i en samlet smart grid-platform til fælles aflæsning og styring af forbrugsmålere, var det først og fremmest med et økonomisk sigte. Multiforsyningsløsningen skulle dog hurtigt vise sig at have flere og mere vidtrækkende fordele, og MV-Gruppen tæller i dag ni fuldbyrdede medlemmer samt en række mindre selskaber, der alle nyder godt af fællesskabets fordele.

Fra smart tanke til intelligent løsning
Hos elforsyningen RAH service havde de længe leget med tanken om et smart grid, men incitamentet til gå fra tanke til handling kom i form af lovkravet om fjernaflæste elmålere inden 2020.

Ideen om en fælles løsning tog form over nogle kopper kaffe sammen med de nærliggende vand- og varmeforsyninger, men rygtet om samarbejdet spredtes hurtigt, og i løbet af kort tid var otte midt- og vestjyske selskaber med i projektet, og MV-Gruppen blev en realitet.

Den primære motivation var udsigten til fælles indkøb i forbindelse med udskiftning af den mekaniske målerpark, men også muligheden for at tilbyde forbrugerne én fælles platform på tværs af forsyningsarterne vægtede tungt.

”Vores oprindelige tanke var, at jo flere målere vi havde, jo bedre vilkår kunne vi få i en kontrakt. Men det var også vigtigt for os at kunne præsentere kunderne for en fælles platform, som viser hele husets vand- og energiforbrug ét sted, uanset hvem man er kunde hos,” siger entreprisechef hos RAH Service, Lars Kristensen.

I dag fjernaflæses samtlige 192.000 målepunkter, og alt er samlet i ét intelligent system, der håndterer alle forsyningsformer og leverer store mængder driftsdata til selskaberne. Foruden selve systemet er konsortiets nu ni primære selskaber fælles om at eje hele infrastrukturen, som udgøres af et radionetværk.

”Det er helt afgørende for os, at systemet sikrer en streng opdeling af de forskellige forsyningers data, og lige nøjagtigt denne løsning betyder jo, at vi lynhurtigt kan tilføje flere selskaber, hvis og når vi vil, uden at gå på kompromis med sikkerhed og dataadgang," siger Lars Kristensen.

Stordriftsfordele til små selskaber

Flere af de oprindelige medlemmer har etableret forskellige former for samarbejde om datahjemtagning, administration og afregning med mindre forsyningsselskaber i deres lokalområde. Selvom selskaberne anvender den samme løsning, sikrer systemet og hosting-setuppet, at de indsamlede målerdata adskilles, så selskaberne kan være sikre på at overholde lovgivningen om persondata.
 
Udover det økonomiske potentiale og den tekniske løsning skyldes den store interesse i fællesskabet muligheden for erfaringsudveksling og sparring selskaberne imellem. ”Især de mindre selskaber vil gerne være en del af et fællesskab, der driver noget sammen – både så de har mere at stå imod med og for at få sparring og vejledning,” forklarer Lars Kristensen.

Lavere driftsomkostninger og bedre forsyningskvalitet

Skiftet til fjernaflæsning har betydet langt lavere årlige omkostninger i alle ni forsyningsselskaber. Blandt andet er den manuelle håndtering af årsaflæsninger overgået til et automatisk system, ligesom lækageovervågning også er mere effektivt og en integreret del af systemet. 
 
Omkostningerne til drift og overvågning af målerne er ligeledes faldet, og implementeringen af et helt nyt system har betydet færre kørende folk i marken. ”Det er klart, at vi har reduceret vores omkostninger, fordi målerne nu hører under ét system, hvor vi før skulle håndtere tre systemer”, siger Lars Kristensen.
 
De store mængder data systemet leverer, giver desuden selskaberne et langt bedre overblik over nettet og kundernes forbrug, så de bedre kan overvåge og optimere forsyningen. Derudover kan de hurtigt opfange og udbedre fejl, de ikke nødvendigvis ville have fanget tidligere.

”Vi kan skride ind med det samme. Tidligere kunne der gå mange år, før vi fandt ud af, at noget var galt. Det var jo først, når vi fysisk kom ud til måleren. Det gjorde diskussionen med kunden om ekstraregninger og hvad der er ret og rimeligt, meget omstændig.” 
 
Endelig muliggør de mange data en mere præcis dimensionering af forsyningsnettet. Lars Kristensen forklarer: ”Vores teknikere kan nu basere beregningerne på tal og fakta fra nettet fremfor teori. Det betyder, at vi kommer meget tættere på det reelle behov, og deri ligger en klar besparelse.”
 
Hele projektet har været kendetegnet af et tæt samarbejde mellem Kamstrup og MV-Gruppen. Et konkret resultat heraf er udviklingen af et Performance Center efter ønske fra teknikerne i MV-Gruppen, som mente, at deres arbejde kunne effektiviseres med et bedre overblik over de enkelte målere og deres performance.

I Performance Centret kan RAH Service følge med i datahjemtagningen, og så får de hver dag en konkret actionliste, som gør det nemt at prioritere deres indsats.
 
”Performance Centret og især den bagvedliggende actionliste hjælper os usandsynlig meget i dagligdagen,” forklarer Lars Kristensen. 
 
Kundevejledning på timeniveau
Selskaberne har også kunnet øge serviceniveauet overfor kunderne markant. ”Der er ingen tvivl om, at vi har opnået en besparelse, men det der måske betyder endnu mere for os, er vores service, når vi snakker med kunderne.
 
Er der noget, de ikke kan forstå på deres regning eller et spørgsmål til deres forbrug, kan vi nu vejlede dem ned på timeniveau,” siger Lars Kristensen.

På vej mod realtid

Et lille års tid inde i driftsfasen for langt størstedelen af løsningen, er der fortsat fokus på at bruge og udnytte de data, selskaberne nu får. Ser man lidt længere frem i tiden, er Lars Kristensen dog ikke i tvivl om tendensen indenfor forsyningsbranchen:
 
”Vi ser en verden, hvor vi hele tiden skal tættere på realtidsdata. For det er klart, at jo tættere vi kan komme på virkeligheden her og nu, jo mere specifikke og effektive kan vi blive.”

9 forsyningsselskaber – 192.000 målepunkter

MV-Gruppen består af RAH Service, Thy-Mors Energi, Struer Forsyning, MES Brande, Grindsted El, Vand og Varme Forsyning, Ringkøbing Fjernvarme, Ringkøbing-Skjern Forsyning, Ikast Værkerne og Jysk Energi Gruppen. Derudover samarbejder MV-Gruppen med en række mindre selskaber bl.a. Sunds El, Vand og Varme, Energi Hurup, Hjerting Elforsyning, Kibæk Elværk, Vestjyske Net, Ikast Vandforsyning og Hvide Sande Fjernvarme.
 
Kamstrups leverance
  • OMNIA smart grid platform
  • OMNIPOWER enfasede og trefasede elmålere
  • Intelligente vandmålere
  • MULTICAL 402-varmemålere
  • Service-, support- og driftsaftale
  • Fjernaflæsning med Radio Mesh-netværk og GPRS 
  • Intelligent lækovervågning
  • Performance Center til overblik over datahjemtagning samt hvilke målere og netværkskomponenter, der kræver indsats
  • Tidsramme: Udrulningen startede i sommeren 2014 og størstedelen af målerne samt radionetværket har været i drift siden sommeren 2016

Læs om vores kombi-systemer her

Den fleksible og effektive multiforsynings-løsning til aflæsning og håndtering af intelligente el-, vand- og varmemålere.