Zásady ochrany osobních údajů

Ve společnosti Kamstrup bereme velmi vážně ochranu osobních údajů a je naší vrcholnou prioritou tyto údaje chránit a zabránit jejich zneužití a ztrátě. Velmi si vážíme důvěry všech našich partnerů v naše schopnosti zpracovávat tyto údaje zabezpečeným a důvěryhodným způsobem. Veškeré údaje jsou zpracovávány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU GDPR) a dalšími platnými předpisy pro ochranu osobních údajů. 

Ceníme si vaší důvěry, kterou nám prokazujete, když nám svěřujete své osobní informace, které budeme používat výhradně v souvislosti s prezentovanými účely a na základě vašeho souhlasu. Kromě toho bude společnost Kamstrup vaše údaje uchovávat pouze po dobu danou zákonnými požadavky. Potom budou údaje, které jsme shromáždili, nebo které jste nám poskytli, odstraněny. Poskytneme vám důkladný přehled o tom, jaký typ informací shromažďujeme, jak údaje používáme a zda je sdílíme s nějakou třetí stranou.

1. Kdo jsme? 

Když navštívíte web společnosti Kamstrup A/S (dále „náš/my/naše“), www.kamstrup.com, naše fyzické prostory, nebo s námi komunikujete jakýmkoli jiným způsobem, můžeme získat vaše osobní údaje a zpracovávat je.

Jsme správce osobních údajů, které o vás zpracováváme. Naše kontaktní údaje:

Kamstrup A/S 
Reg. č. společnosti 21 24 81 18 
Industrivej 28 
8660 Skanderborg 
E-mail: dpo@kamstrup.com 
Telefon: +45 89 93 10 00

2. Jak zpracováváme vaše osobní údaje? 

V následujících částech najdete popis jednotlivých činností zpracování a také informace o zpracovávaných osobních údajích, účel zpracování osobních údajů, právní základ, předávání (a také předávání do třetí země, pokud k něm dojde) a doby uchování. 

3. Uložení a vymazání 

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu nezbytnou k naplnění výše uvedených účelů. 

Jakmile pomine účel pro dané zpracování, vaše osobní údaje vymažeme. Při posuzování naší potřeby zpracování a doby uchovávání budeme brát v úvahu veškeré právní povinnosti a stavy omezení, a také riziko související s daným zpracováním. 

4. Zpracovatelé údajů a předávání do třetích zemí 

Při zpracování vašich osobních údajů můžeme angažovat řadu zpracovatelů údajů, například poskytovatele IT systémů, poskytovatele hostingu, poskytovatele řešení pro informační bulletiny a řešení pro hosting online akcí, poskytovatele webu, poskytovatele souborů cookie a poskytovatele průzkumů, atd.

Pokud jsou v souvislosti s využitím zpracovatelů údajů a podřízených zpracovatelů údajů z naší strany vaše osobní údaje předávány do třetích zemí (mimo EU/EHP), zajišťujeme právní základ v souladu s kapitolou 5 nařízení GDPR. Pokud máte jakékoli dotazy speciálně ohledně předávání vašich osobních údajů do třetích zemí, kontaktujte nás pomocí kontaktních údajů uvedených v části 1 tohoto oznámení o ochraně osobních údajů.

5. Vaše práva 

Podle nařízení GDPR, dánského zákona o ochraně osobních údajů a podmínek stanovených v těchto nařízeních máte následující práva. Chcete-li uplatnit jakékoli z těchto práv, kontaktujte nás pomocí kontaktních údajů uvedených v části 1 tohoto oznámení o ochraně osobních údajů.  

  • Právo požadovat přístup k osobním údajům 
  • Právo na opravu nepřesných osobních údajů a doplnění neúplných osobních údajů 
  • Právo na výmaz osobních údajů 
  • Právo na omezení zpracování osobních údajů 
  • Právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace, na základě článku 6(1)(f) nařízení GDPR. Pokud vznesete námitku, nesmíme osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. 

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na vašem souhlasu, máte také právo svůj souhlas kdykoli odvolat pomocí kontaktních údajů uvedených v části 1 tohoto oznámení o ochraně osobních údajů. Když svůj souhlas odvoláte, nebude to mít vliv na zákonnost zpracování osobních údajů před odvoláním. 

Další informace o vašich právech najdete v pokynech dánského úřadu pro ochranu osobních údajů týkajících se práv subjektů údajů.
Stížnost na naše zpracování vašich osobních údajů můžete podat u dánského úřadu pro ochranu osobních údajů (Datatilsynet), Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, e-mail: dt@datatilsynet.dk, telefonní číslo: + 45 33 19 32 00

Poslední revize 31. 3. 2023