Zásady ochrany osobních údajů

 

Ve společnosti Kamstrup bereme velmi vážně ochranu osobních údajů a je naší vrcholnou prioritou tyto údaje chránit a zabránit jejich zneužití a ztrátě. Velmi si vážíme důvěry všech našich partnerů v naše schopnosti zpracovávat tyto údaje zabezpečeným a důvěryhodným způsobem. Veškeré údaje jsou zpracovávány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU GDPR) a dalšími platnými předpisy pro ochranu osobních údajů. 

Ceníme si vaší důvěry, kterou nám prokazujete, když nám svěřujete své osobní informace, které budeme používat výhradně v souvislosti s prezentovanými účely a na základě vašeho souhlasu. Kromě toho bude společnost Kamstrup vaše údaje uchovávat pouze po dobu danou zákonnými požadavky. Potom budou údaje, které jsme shromáždili, nebo které jste nám poskytli, odstraněny. Poskytneme vám důkladný přehled o tom, jaký typ informací shromažďujeme, jak údaje používáme a zda je sdílíme s nějakou třetí stranou.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů popisují, jak společnost Kamstrup zpracovává osobní údaje v následujících kategoriích:

 1. když navštívíte naše webové stránky, např. při surfování po internetu, vyplňování formulářů a podobně,
 2. když zpracováváme osobní údaje z marketingových důvodů, včetně přihlášení k odběru newsletteru a odpovědí na zákaznické průzkumy prostřednictvím e-mailu nebo na našem webu,
 3. když se zúčastníte akce, veletrhu a podobně, a jste v kontaktu se společností Kamstrup před akcí, během ní a po ní, např. v rámci dotazů či nákupu,
 4. když zašlete společnosti Kamstrup obecné dotazy, např. když kontaktujete společnost Kamstrup e-mailem, prostřednictvím sociálních sítí či podobným způsobem. 

Typy údajů

V závislosti na kategorii, do které patříte (viz níže), o vás budeme shromažďovat různé údaje. Dále jsou uvedeny typy údajů pro jednotlivé kategorie: 

1.Návštěvník webu

 • Dotazy zasílané prostřednictvím webu a odpovědi přijímané e-mailem
 • V souvislosti s hledáním práce na našem webu jsou poskytovány samostatné informace 
 • Přihlašovací informace při vytváření účtu na portálu Můj Kamstrup

2.Marketing

 • Jméno, telefonní číslo, e-mailová adresa, poštovní adresa, pracovní pozice a zájmová oblast
 • Společnost nebo zaměstnavatel 
 • Informace o souhlasu uděleném pro marketingové účely
 • Sledování zpracování přijatého online marketingu, např. zda byla zpráva přečtena a na které odkazy bylo kliknuto a podobně 
 • Informace o měření včetně nákladů (mechanické a ultrazvukové měřiče)

3.Akce

 • Jméno, pracovní pozice, e-mailová adresa a telefonní číslo
 • Zájmová oblast
 • Společnost nebo zaměstnavatel 
 • Účast na veletrzích a akcích

4.Obecné dotazy 

 • Jméno, telefonní číslo, e-mailová adresa, poštovní adresa, pracovní pozice a zájmová oblast
 • Protokoly a podobné podrobné informace o produktu

Účel shromažďování údajů

V závislosti na kategorii (viz výše) shromažďujeme informace k následujícím účelům:

 • Abychom vylepšovali náš web a mohli vám poskytovat a prezentovat naše služby tím nejlepším možným způsobem.
 • Abychom vyřizovali dotazy a korespondenci pomocí e-mailu, telefonicky a prostřednictvím online formulářů.
 • Abychom zlepšovali naši úroveň služeb a optimalizovali naše marketingové aktivity.
 • Abychom zasílali přímý marketing prostřednictvím e-mailu, atd. jak je popsáno ve formuláři k poskytnutí souhlasu.
 • Abychom zajistili shodu s platnou legislativou, např. EU GDPR, Směrnice ePrivacy a Dánského zákona o marketingové praxi.
 • Abychom dokázali poskytovat dokumentaci o shodě s legislativou.
 • Abychom zajistili iniciování a údržbu technických a organizačních bezpečnostních opatření.
 • Abychom byli schopni zpracovávat dotazy a stížnosti od registrovaných uživatelů i dalších osob. 
 • Abychom zajistili, že dokážeme vyšetřit jakékoli podezření nebo zjištění narušení zabezpečení a nahlásíme ho registrovaným uživatelům a příslušným úřadům.
 • Abychom se dokázali vypořádat s kontrolami a dotazy od nadřízených orgánů.
 • Abychom dokázali řešit spory s registrovanými uživateli a třetími stranami.
 • Abychom mohli provádět statistické analýzy.

Profilování nám umožňuje zajišťovat přesnou a relevantní komunikaci na základě zaslaných informací, historie návštěvníků, chování návštěvníků na webu a sledování e-mailů s datovými formuláři a podobně. Informace jsou využívány k segmentaci, klasifikaci a přípravě cílových osob. 

Zdroj

Osobní údaje shromažďujeme přímo od vás, včetně veškerých dotazů z vaší strany nebo ze společnosti, kterou zastupujete, učiněných telefonicky, e-mailem, na veletrzích a podobně. Data přijímáme rovněž z webu, např. prostřednictvím příloh e-mailů a dalších sledovacích mechanismů.

Právní základ pro shromažďování a zpracování osobních údajů.

Právní základ pro zpracování osobních údajů k výše uvedeným účelům je následující:

 • Souhlas s e-maily přímého marketingu, viz Dánský zákon o marketingové praxi
 • Web a použití dalších sledovacích mechanismů v e-mailech, viz Směrnice ePrivacy
 • Ustanovení o vyvažování zájmů v Článku 6(1)(f), protože je v legitimním zájmu společnosti Kamstrup, aby poskytovala vám a společnosti, kterou zastupujete, přizpůsobenou službu a byla schopna ochránit IT systémy a fakta o společnosti.
 • Naše zákonné povinnosti jako poskytovatele datových služeb, např. z hlediska IT zabezpečení.
 • Nezbytné kroky podniknuté na základě vašeho požadavku před uzavřením potenciálního kontraktu.
 • Nezbytné kroky podniknuté kvůli zajištění odpovědí na vaše dotazy obsahující veškeré informace, které požadujete.

V případě sporu se třetí stranou, například mezi vaším zaměstnavatelem a námi, právní základ definuje, jakým způsobem můžeme stanovit, hájit a náš právní nárok.

Odvolání souhlasu

Jestliže je zpracování založené na vašem souhlasu, máte právo svůj souhlas odvolat. Nijak to neovlivní zpracování údajů předaných či zpracovaných před odvoláním souhlasu.

Doba uchování

Vaše osobní údaje uchováváme v našem CRM systému po dobu, po kterou jsme v kontaktu s vámi a se společností, kterou zastupujete. Můžeme je uchovat déle, pokud je to zapotřebí kvůli správě dokumentace, naplnění smlouvy nebo z důvodu zákonných požadavků.

Údaje týkající se zdokumentování souhlasu s přijímáním propagačních materiálů zasílaných e-mailem (pouze přímý marketing) jsou uchovávány tři roky od odeslání (podle pravidel o omezení akce). To platí, pokud nejsou v téže komunikaci zahrnuta jiná data, která ospravedlňují delší dobu zpracování kvůli jiným účelům, například z důvodu zákonných požadavků. 

V souladu se zákonnými požadavky zpracováváme tyto údaje tak dlouho, jak je to nezbytné z důvodu správy zájmů třetích stran nebo našich zájmů. 

Povinnost poskytovat informace

Nemáte povinnost poskytnout nám informace, o které vás žádáme. Nicméně si uvědomte, že pokud nám požadované informace neposkytnete, pravděpodobně nebudete moci používat nabízené služby. 

Vaše práva

Na základě omezení stanovených v nařízení GDPR máte určitá práva. Tato práva zahrnují:

 • Právo na přístup k osobním údajům
 • Právo na opravu nesprávných informací
 • Právo na odstranění informací
 • Právo na omezení zpracování informací
 • Právo na přenositelnost údajů a
 • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů.

Máte rovněž právo vyplnit stížnost u kompetentního orgánu, včetně Dánského úřadu pro ochranu osobních údajů.

Změny

Naše Zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času změnit. Aktualizované Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na vaše trvalé používání webu a naše používání osobních údajů. Prosíme vás, abyste naše Zásady ochrany osobních údajů pravidelně kontrolovali.

Kontakt

Pokud máte nějaké dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů nebo prosazování vašich práv, obraťte se na Malene Dich, Data Protection Officer, na adrese dpo@kamstrup.com

Kamstrup A/S, Industrivej 28, DK-8660 Skanderborg