Privacybeleid

Bij Kamstrup respecteren we de privacy van gegevens en het is onze topprioriteit gegevens te beschermen en om misbruik en verlies van gegevens te voorkomen. Wij respecteren het vertrouwen dat al onze stakeholders hebben in ons vermogen om hun gegevens op een veilige en betrouwbare manier te behandelen. Alle gegevens worden behandeld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU AVG) en alle overige toepasselijke regelgeving voor gegevensbescherming. 

Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt wanneer u persoonlijke gegevens aan ons toevertrouwt. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend met betrekking tot de voorgestelde doeleinden en waar u toestemming voor verleend heeft. Verder zal Kamstrup de gegevens alleen bewaren gedurende een rechtmatig redelijke periode. Daarna zullen de door ons verzamelde of door u aan ons verstrekte gegevens worden gewist. Wij geven een volledig overzicht van welk type informatie wordt verzameld, hoe gegevens gebruikt worden en of ze gedeeld worden met derden.

1. Wie zijn wij? 

Wanneer u de website van Kamstrup A/S bezoekt (hierna "ons/wij/onze"), www.kamstrup.com, onze fysieke vestigingen bezoekt of op een andere manier met ons communiceert, kunnen wij persoonsgegevens over u ontvangen en verwerken.

Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Onze contactgegevens zijn:

Kamstrup A/S 
Bedrijfsreg.nr. 21 24 81 18 
Industrivej 28 
8660 Skanderborg 
E-mail: dpo@kamstrup.com
Telefoon +45 89 93 10 00

2. Hoe verwerken wij uw persoonsgegevens? 

In de onderstaande paragrafen vindt u een beschrijving van elke verwerkingsactiviteit evenals informatie over de verwerkte persoonsgegevens, het doel van de verwerking van persoonsgegevens, de rechtsgrond, overdrachten (evenals eventuele overdrachten naar derde landen indien relevant) en de bewaartermijnen. 

3. Opslag en verwijdering 

We zullen uw persoonsgegevens alleen verwerken zolang dit vereist is voor de hierboven genoemde doeleinden. 

Zodra wij geen doel meer hebben voor de betreffende verwerking, zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen. Bij het beoordelen van onze behoefte aan verwerking en de duur van de bewaartermijn, zullen wij rekening houden met eventuele relevante wettelijke verplichtingen en verjaringstermijnen, evenals het risico dat gepaard gaat met de betreffende verwerking. 

4. Gegevensverwerkers en doorgifte naar derde landen 

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens kunnen wij een aantal van onze gegevensverwerkers inschakelen, zoals IT-systeemleveranciers, hostingproviders, leveranciers van nieuwsbriefoplossingen en oplossingen voor het hosten van online evenementen, websiteproviders, cookieproviders en enquêteproviders, enzovoort.

Indien, in verband met ons gebruik van gegevensverwerkers en sub-verwerkers, uw persoonsgegevens worden overgedragen aan enige derde landen (buiten de EU/EEA), zorgen wij voor een rechtsgrond overeenkomstig hoofdstuk 5 van de AVG. Indien u specifieke vragen heeft met betrekking tot de doorgifte van uw persoonsgegevens naar derde landen, neem dan contact met ons op via de contactgegevens die vermeld staan in paragraaf 1 van deze privacyverklaring.

5. Uw rechten 

Op basis van de AVG en de Deense wetgeving inzake gegevensbescherming heeft u onder de voorwaarden die in deze regelgeving zijn vastgelegd, de volgende rechten: Indien u van een van deze rechten gebruik wenst te maken, neem dan contact met ons op via de contactgegevens die vermeld staan in paragraaf 1 van deze privacyverklaring.  

  • Het recht om toegang tot de persoonsgegevens op te vragen 
  • Het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten corrigeren en onvolledige persoonsgegevens te laten aanvullen 
  • Het recht om persoonsgegevens te laten wissen 
  • Het recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens 
  • Het recht om bezwaar te maken, op grond van uw specifieke situatie, tegen de verwerking van persoonsgegevens die is gebaseerd op artikel 6(1)(f) van de AVG. Indien u bezwaar maakt, mogen wij de persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij dwingende juridische gronden voor de verwerking aantonen dat deze zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of indien de verwerking noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. 

Indien de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming, heeft u ook het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken door gebruik te maken van de contactgegevens die vermeld staan in paragraaf 1 van deze privacyverklaring. Indien u uw toestemming intrekt, heeft dit geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens vóór de intrekking. 

Meer informatie over uw rechten kunt in vinden in de richtlijnen van de Deense Toezichthoudende Autoriteit Persoonsgegevens over de rechten van betrokkenen.
U kunt een klacht over onze verwerking van uw persoonsgegevens indienen bij de Deense Toezichthoudende Autoriteit Persoonsgegevens (Datatilsynet), Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, e-mail: dt@datatilsynet.dk, telefoonnummer + 45 33 19 32 00 

Laatste revisie 31 maart 2023