Sujuva yhteistyö siivitti
projektin valmiiksi etuajassa

Empower IM Oy ja KSOY, Suomi

Huolella suunnitellun prosessin ja asialleen omistautuneiden projektitiimien ansiosta uusi mittarinluentajärjestelmä ja 100 000 sähkömittaria saatiin käyttöön edellä aikataulusta.

Suuren mittakaavan järjestelmäintegraatio

Kymenlaakson Sähköverkko Oy (KSOY) halusi siirtyä mittarien etäluentaan parantaakseen asiakaspalvelua ja helpottaakseen mittarinluentaa ja laskutusta. 100 000 sähkömittaria vaihdettiin uusiin etäluettaviin mittareihin ja käyttöön otettiin uusi mittarinluentajärjestelmä. Urakan toteuttajaksi valittiin Empower-palveluyritys, ja projektissa oli mukana lähes 20 yhteistyökumppania ja alihankkijaa.

Yksi näistä oli Kamstrup, joka paitsi toimitti 65 000 mittaria, keskittimet ja VisionAir-mittarinluentaohjelmiston, huolehti myös radioverkon suunnittelusta ja toteutuksesta sekä järjestelmätuesta.

"Valitsimme Kamstrupin heidän teknisten ratkaisujensa sekä kaupallisesti kilpailukykyisten tuotteidensa, etenkin maaseudulla omakotitaloissa asuville loppuasiakkaille soveltuvien ratkaisujen vuoksi", kertoo Empowerin projektipäällikkö Juha Kiukas.

Asialleen omistautuneet ammattitiimit

Tämänkokoisessa projektissa tekninen puoli on vain osa prosessia. Koska projekti oli niin laaja ja siinä oli mukana niin paljon ihmisiä, sopimuksista ja aikatauluista kiinni pitäminen oli äärimmäisen tärkeää, jotta asiakas pystyi luottamaan siihen, että projekti valmistuu aikataulussaan ja pysyy budjetissaan ja että lopputulos on odotustenmukainen.

Tämän vuoksi myös toimittajiksi ja alihankkijoiksi oli valittava luotettavat tahot. Juha Kiukas kertoo: "Projektipäällikkönä odotin, että projektin jokainen vastuuhenkilö suorittaa oman osansa luotettavasti ja ammattitaidolla, jotta voin luottaa siihen, että sovitut työt valmistuvat sovitussa aikataulussa."

Kamstrup kokosi projektia varten tiimin, joka teki tiivistä yhteistyötä Empowerin projektitiimin kanssa. Tiimiin kuului kokenut projektipäällikkö sekä eri alojen, kuten AMR-järjestelmien, mittauslaitteiden ja radioverkkosuunnittelun asiantuntijoita.

Jokaisella tiimin jäsenellä oli oma tehtävänsä ja omat vastuualueensa. Kun jokainen huolehtii omasta erityisalastaan, virheiden ja viivästysten riski pienenee ja työn jälki on laadukasta.

Jakeluverkosto esimerkiksi jaettiin pienempiin alueisiin ja radioverkko suunniteltiin yksi alue (keskitin) kerrallaan.

Toteutuksen ja asennuksen jälkeen järjestelmien toiminta testattiin huolellisesti.

Juha Kiukaksen mukaan ammattitaitoinen tiimi on onnistuneen projektin avain: "Onnistuneeseen projektiin tarvitaan projektitiimi, joka on motivoitunut ja pitää huolen omasta vastuualueestaan, toimii sovitulla tavalla ja kommunikoi projektin muiden osapuolien kanssa. Kamstrupin kanssa nämä tavoitteet täyttyivät."

"Onnistuneeseen projektiin tarvitaan projektitiimi, joka on motivoitunut ja pitää huolen omasta vastuualueestaan, toimii sovitulla tavalla ja kommunikoi projektin muiden osapuolien kanssa. Kamstrupin kanssa nämä tavoitteet täyttyivät."

Juha Kiukas, projektipäällikkö, Empower IM Oy.

Sujuva projektimalli

Kahden asialleen omistautuneen projektitiimin lisäksi muodostettiin ohjausryhmä, joka koostui Empowerin ja Kamstrupin liikkeenjohdosta ja projektipäälliköistä. Yhtiöillä oli omat täsmälliset projektimallinsa, jotka mukautettiin KSOY:n projektiin. Tämä merkitsi sitä, että projektin eri vaiheet, vastuuroolit ja tehtävät määriteltiin selkeästi ja niiden toteutumista seurattiin ja dokumentoitiin.

Laajan projektin varrella koettiin myös joitakin vastoinkäymisiä. Ammattitaitoisten projektitiimien ja eri tiimien tiiviin yhteistyön ansiosta hankaluudet saatiin kuitenkin selvitettyä, eivätkä ne viivästäneet projektin valmistumista. "Kaikki haasteet dokumentoitiin, ja ne ratkaistiin noudattamalla yksityiskohtaista toimintamenettelyä", Juha Kiukas kertoo.

Hyvin toteutettu projekti ja huolella suunniteltu verkko

Huolellisen suunnittelun, toteutuksen ja testauksen sekä projektitiimien sujuvan yhteistyön ansiosta KSOY:n projekti valmistui odotettua nopeammin. "Projekti saatiin valmiiksi etuajassa, ja asiakas on tyytyväinen tuloksiin", Juha Kiukas sanoo.

Nyt kun järjestelmä on käytössä, Empower ja Kymenlaakson Sähköverkko pääsevät nauttimaan hyvin toteutetun projektin hedelmistä. Juha Kiukaksen mukaan uusi järjestelmä toimii jatkuvasti erinomaisella suorituskyvyllä:

"Olin ennen projektia hiukan skeptinen radioverkon suorituskyvyn suhteen, mutta nyt on pakko sanoa, että se toimii todella luotettavasti. Huolella suunnitellun tiedonsiirtoverkon ansiosta järjestelmän palvelutaso on erinomainen."

Katse tulevaisuuteen
Nyt Kamstrupin tärkein rooli KSOY:n projektissa on tukea järjestelmän päivityksiä ja auttaa mahdollisissa sellaisissa häiriötilanteissa, joita Empower ei pysty ratkaisemaan.

Kamstrup on myös keskustellut Empowerin ja KSOY:n kanssa järjestelmän tulevista vaatimuksista sekä sijoituksen optimaalisen hyödyn varmistamisesta.

Näitä ovat tulevien sukupolvien järjestelmien ominaisuudet ja toiminnot, matalajänniteverkon hallinta, kaksisuuntaisen tiedonsiirron entistä tehokkaampi hyödyntäminen esim. uusissa palveluissa sekä mahdollinen Kamstrupin dataloggerien hyödyntäminen verkon hetkellisten arvojen taltioimiseen.

Tietoja projektista
Asiakas: Empower IM Oy ja KSOY
Mittauspisteet: 65 000 sähkömittaria (VisionAir/382M)
Proktiin sisältyi: projektinhallinta, suunnittelu, IT-asennukset, järjestelmäintegraatio ja -tuki, radioverkon käyttöönotto ja lopputestaus.
Toteutus: kesäkuusta 2010 elokuuhun 2014
Mittarien asennuksesta vastasi erillinen urakoitsija.