Polityka prywatności

Firma Kamstrup szanuje prywatność danych, a ich ochrona, zapobieganie ich nieprawidłowemu wykorzystywaniu oraz utracie są dla nas priorytetem. Zdajemy sobie sprawę z faktu, iż nasi Klienci wierzą, że przetwarzamy ich dane w sposób bezpieczny i godny zaufania. Wszystkie dane przetwarzane są zgodnie z unijnym rozporządzeniem o ochronie danych (European General Data Protection Regulation - RODO) oraz innymi przepisami dotyczącymi ochrony danych. 

Doceniamy zaufanie, jakie pokładają w nas osoby, które powierzają nam swoje dane osobowe. Dane te będziemy wykorzystywać wyłącznie do opisanych poniżej celów oraz zgodnie z wyrażoną zgodą. Ponadto, firma Kamstrup będzie przechowywać te dane wyłącznie przez uzasadniony czas, po upłynięciu którego dane zostaną usunięte. Poniżej znajdziesz informacje o tym, jakiego rodzaju dane gromadzimy, w jaki sposób je wykorzystujemy oraz czy udostępniamy je jakimś stronom trzecim.

1. Kim jesteśmy? 

Kiedy odwiedzasz stronę internetową spółki Kamstrup A/S (zwaną dalej „my/nas/nasze” itp.) pod adresem www.kamstrup.com, naszą siedzibę lub komunikujesz się z nami w jakikolwiek inny sposób, możemy odbierać i przetwarzać twoje dane osobowe.

Jesteśmy administratorem danych w kontekście twoich danych osobowych, które przetwarzamy. Nasze dane kontaktowe:

Kamstrup A/S 
Nr rej. spółki 21 24 81 18 
Industrivej 28 
8660 Skanderborg 
E-mail: dpo@kamstrup.com
Tel. +45 89 93 10 00

2. W jaki sposób przetwarzamy twoje dane osobowe? 

W dalszej części tekstu opisano każde działanie związane z przetwarzaniem danych oraz zawarto informacje na temat przetwarzanych danych osobowych, celu przetwarzania danych osobowych, podstaw prawnych, przepływów (oraz ewentualnych przepływów pomiędzy krajami), jak również okresów przechowywania. 

3. Przechowywanie i usuwanie 

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać tylko tak długo, ile potrzeba, aby spełnić cele wymienione powyżej. 

Gdy już nie będziemy mieli potrzeby przetwarzania tych danych, usuniemy twoje dane osobowe. Podczas analizy tego, czy istnieje potrzeba przetwarzania danych oraz jak długo należy je przechowywać, weźmiemy pod uwagę wszelkie stosowne zobowiązania prawne oraz przepisy o przedawnieniu, jak również ryzyko związane z przetwarzaniem. 

4. Przetwarzający dane i przesył pomiędzy krajami 

Do przetwarzania twoich danych osobowych możemy zaangażować przetwarzających dane, takich jak dostawców systemów informatycznych, dostawców hostingu, dostawców rozwiązań newsletterowych i rozwiązań do organizacji wydarzeń online, dostawców stron internetowych, dostawców plików cookie i ankiet, itp.

Jeżeli w związku z korzystaniem przez nas z usług przetwarzających oraz podprzetwarzających dane, twoje dane osobowe są przesyłane do jakiegokolwiek innego kraju (poza UE/EOG), zapewniamy stosowne postawy prawne zgodnie z rozdziałem 5 rozporządzenia RODO. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przesyłu twoich danych osobowych do innych krajów należy skontaktować się z nami korzystając z danych kontaktowych zamieszczonych w punkcie pierwszym.

5. Twoje prawa 

Zgodnie z rozporządzeniem RODO oraz duńską Ustawą o ochronie danych, przysługują ci następujące prawa. Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych praw, skontaktuj się z nami korzystając z danych kontaktowych zamieszczonych w punkcie 1 niniejszej polityki prywatności.  

  • Prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych. 
  • Prawo do sprostowania nieprawidłowych danych oraz uzupełnienia niekompletnych danych. 
  • Prawo do usunięcia danych osobowych. 
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. 
  • Prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych w oparciu o art. 6, ust. 1, pkt. f rozporządzenia RODO, uzasadnionego twoją szczególną sytuacją. W razie sprzeciwu możemy zaprzestać przetwarzania danych osobowych, chyba że przedstawimy przekonujący uzasadniony interes w przetwarzaniu, który przewyższa twoje interesy, prawa i swobody lub gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych. 

W sytuacjach, w których przetwarzanie danych osobowych jest oparte na twojej zgodzie, masz również prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, korzystając z danych kontaktowych podanych w punkcie 1 niniejszej polityki prywatności. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed wycofaniem zgody. 

Więcej informacji na temat twoich praw możesz znaleźć w wytycznych Duńskiej Agencji ds. Ochrony Danych dotyczących praw podmiotów danych.
Masz prawo do złożenia skargi dotyczącej przetwarzania przez nas twoich danych osobowych w Duńskiej Agencji ds. Ochrony Danych (Datatilsynet), Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, e-mail: dt@datatilsynet.dk, tel. + 45 33 19 32 00

Ostatnia zmiana 31.03.2023